HUMAN-ROBOT COLLABORATION

ČO VLASTNE ZNAMENÁ SPOLUPRÁCA ČLOVEK-ROBOT (HRC)?

Demografi cký vývoj v priemyselných krajinách so sebou v nasledujúcich rokoch prinesie rozsiahle zmeny v pracovnom svete. Stále viac ľudí bude v budúcnosti spolupracovať s robotmi alebo budú pri práci podporovaní robotmi. Aby sa táto vízia pracovného sveta, v ktorom človek a robot spolupra-cujú stala skutočnosťou, nebude potrebný iba nový druh bezpečných robotov s obmedzovačmi preťaženia, rozsiahlou senzorikou a rýchlo reagujúcimi riadiacimi systémami, aj nástroj na konci robota musí spĺňať rozsiahle požiadavky vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracov-né prostredie, používanie prevádzkových prostriedkov, schválenie a prevzatie atď.

HRC-Chápadlá

Smernice týkajúce sa špecifi kácie bezpečnostno-technických požiadaviek na roboty, ISO 10218 a ich technická špecifi kácia ISO/TS 15066, opisujú aktuálne platné formy spolupráce. Síce sú tieto doterajšie technické pravidlá a predpisy aktuálne platné, ale s ohľadom na využívanie robotov na spoluprácu s človekom sa v inštitúcii DIN ako aj u komisie CEN stále preverujú, a produkt vyvinutý na takýto účel použitia by mal prevyšovať doterajšie požiadav-ky. Typové rady chápadiel HRC skupiny Zimmer Group boli zostrojené podľa odporúčaní združenia BG/DGUV.

Ďalšie informácie nájdete na stránke

HRC OD EXPERTOV

Ako priekopník a jeden z vedúcich výrobcov chápadiel HRC na svete uskutočňuje skupina Zimmer Group špeciálne v tomto pracovnom prostredí vývoj komponentov, aby znížila fyzickú záťaž pracujúcich, zmiernila jednotvárne pracovné kroky, zabránila zraneniam a nehodám a aby spoluprácou človeka a stroja zvýšila efektívnosť pracovných postupov.

 

JEDNODUCHÁ INTEGRÁCIA

Samozrejme, že pre Universal Robots nie sú k dispozícii len najlepšie chápadlá HRC na svete, ale aj rozsiahla systémová stavebnica prispôsobená špeciálne na Váš model. Tá poskytu-je široký výber chápadiel a manipulačných komponentov s adekvátnym príslušenstvom a preto nemusíte rozmýšľať nad kompatibilitou a integráciou. V tejto systémovej stavebnici sa samozrejme nachádzajú aj komponenty HRC a Industrie 4.0, ktoré sú kompatibilné s vašim robotom. Tieto komponenty vám poskytnú množstvo nových výhod: Jednoduchá inštalá-cia, jednoduché programovanie, jednoduchá obsluha, rozšírená diagnostika, preventívna údržba a možnosť výmeny počas bežnej prevádzky.

JEDNODUCHÉ POUŽITIE

Ovládanie môže prebiehať buď prostredníctvom centrálneho riadiaceho systému, alebo v prípade väčšiny komponentov prostredníctvom zabudovanej ovládacej plochy a nakoniec aj prostredníctvom aplikácie. Táto aplikácia umožňuje používate-ľovi maximálnu fl exibilitu pri vytváraní, ukladaní a obnovení parametrov zariadenia a taktiež ho podporí pri diagnostike/preventívnej údržbe. Chápadlá HRC, ako aj konvenčné chápadlá ďalej ponúkajú praxi blízke a predprogramované profi ly chodu, ktoré je možné niekoľkými kliknutiami myšou prispôsobiť individuálnym požiadavkám aplikácie uchopenia, aby tak každému používateľovi umožnili kompletnú implemen-táciu a uvedenie do prevádzky v priebehu niekoľkých minút.

DISTINAS ­FORMAS­ DE­ LA ­INTERACCIÓN

Automatizačná bunka

Oddelené pracovné priestory

Dajú sa použiť všetky
uchopovacie systémy

Oddelená práca

Nie je potrebný žiaden kontakt

Maximálna rýchlosť

Koexistencia

Rozpoznanie prítomnosti

Uchytenie obrobkov v zabezpečenom priestore

Dajú sa použiť všetky
uchopovacie systémy

Oddelené pracovné priestory

Oddelená práca

Nie je potrebný žiaden kontakt

Znížená rýchlosť

Kooperácia

Zóny zásahu

Chápadlo so špeciálnou
geometriou HRC

Bezpečné držanie obrobku
aj pri výpadku energie

Spoločné pracovné priestory

Prepojená práca

Nie je potrebný žiaden kontakt

Znížená rýchlosť

Kolaborácia

Spoločné pracovné priestory

Uchytenie obrobkov v 
nezabezpečenom priestore

Chápadlo so špeciálnou geometriou HRC a bezpečné obmedzenie uchopovacej sily

Uchopovacia sila obmedzená na max. 140 N podľa ISO/TS 15066

Bezpečné držanie obrobku aj pri výpadku energie

Prepojená práca

Nevyhnutný kontakt

Znížená rýchlosť