Enviromentálna politika spoločnosti Zimmer

  • Podnik si stanovil cieľ neustále zlepšovať ochranu životného prostredia vo svojej oblasti.
  • Podnik sa snaží o aktívnu ochranu životného prostredia v rámci všetkých oblastí jeho činnosti.
  • Podnik podporuje ekologické povedomie a zodpovednosť svojho personálu a stará sa o to, aby bolo v oblastiach relevantných pre životné prostredie ponúkané vzdelávanie, školenie a ďalšie vzdelávanie.
  • Podnik sa snaží o kontinuálne znižovanie spotreby zdrojov a energie a minimalizáciu emisií a odpadov tak, aby tým prispel k rozvoju šetrnému voči životnému prostrediu.
  • Pri investíciách a obstarávaní je potrebné brať do úvahy aj vplyvy na životné prostredie.
  • Okrem samozrejmého dodržiavania všetkých zákonných nariadení a úradných nariadení o životnom prostredí by sa mali podľa možnosti podkročovať hraničné hodnoty ako minimálne štandardy.
  • Podnik sa riadi prinajmenšom aktuálnym stavom techniky a o otázkach o ekologickom vývoji a výrobe, ktoré z toho vyplývajú, vedie otvorený a konštruktívny dialóg so všetkými zamestnancami a ďalšími zainteresovanými kruhmi, ako sú susedia alebo obce

Rozhodnutie spoločnosti o ochrane životného prostredia a energie

Úvod do systému ochrany životného prostredia a manažmentu energie v Zimmer Group

Politika ochrany životného prostredia a energie
Naša spoločnosť ZIMMER GROUP vykonáva energeticky výnimočne intenzívne výrobné procesy. Preto sme si vedomí zodpovednosti s tým spojenej a cítime sa byť povinní viesť politiku trvalo udržateľného životného prostredia a energie.

Preberanie zodpovednosti
Presadenie našej politiky ochrany životného prostredia a energie do praxe prispieva k trvalo udržateľnému vývoju spoločnosti a predstavuje základ zlepšenia energetickej efektivity. Politika ochrany životného prostredia a energie je pravidelne kontrolovaná vedením spoločnosti a v prípade potreby aj aktualizovaná.

Snaha zlepšovať
Zaväzujeme sa dlhodobe znižovať spotrebu energie na obrat a zvyšovať našu energetickú efektivitu v konštantnom procese zlepšovania. Na uvedenie týchto cieľov do praxe sme na všetkých našich pobočkách zaviedli manažment životného prostredia podľa DIN ISO 14001 a systém energetického manažmentu podľa DIN ISO 50001. Nasledovná politika ochrany životného prostredia a energie predstavuje rámec na určenie strategických a operatívnych cieľov v oblasti ochrany životného prostredia a energie.
Našu politiku ochrany životného prostredia a energie bližšie určujeme cieľmi a jednoznačnými stratégiami na ich dosiahnutie. Na využitie systému poskytujeme potrebné prostriedky, vykonávame pravidelné hodnotenia účinnosti systému manažmentu a, ak je to možné, zavádzame optimalizačné opatrenia za účelom neustáleho zlepšovania.

Úspora energie
Na základe systematickej analýzy spotreby a využitia energie vyhodnocujeme v našej spoločnosti procesy a vyvíjame nové koncepty na úsporu energie. Aspekt energetickej efektivity zohľadňujeme aj pri zaobstarávaní nových zariadení a služieb. Pravidelnou údržbou našich zariadení vytvárame podmienky na ich vysokú prevádzkovú bezpečnosť a dostupnosť, zároveň predstavujú stabilné vedenie prevádzky v zmysle zvyšovania energetickej efektivity, o ktorú sa snažíme.

Žijeme ochranou životného prostredia
Sme si vedomí toho, že na našich pobočkách nesieme výnimočnú zodpovednosť za miestnu faunu a flóru. Berieme ohľad na životné prostredie a dbáme na to, aby všetky stavebné aj prevádzkové nové prostriedky našej spoločnosti zohľadňovali faunu a flóru v našom bezprostrednom susedstve. Šetríme zdroje a so surovinami a iným tovarom hospodárime tak efektívne, ako sa to len dá. Dodržiavanie zákonných povinností ako aj ďalších požiadaviek na využívanie energie, jej spotrebu a energetickú efektivitu pre nás predstavuje len minimálny štandard, ktorý sa snažíme čo najviac prekonávať.

V transparentnosti ideme príkladom
Svojich zamestnancov pravidelne informujeme o opatreniach na ochranu životného prostredia a úsporu energie. Motivujeme ich k energetickej zodpovednosti a podporujeme ich povedomie v oblasti životného prostredia a energie. S našimi obchodnými a zmluvnými partnermi vedieme otvorený, objektívny a rozsiahly dialóg. Úzko spolupracujeme so všetkými príslušnými úradmi a primerane ich informujeme o relevantných témach súvisiacich s ochranou životného prostredia a energiou. Snažíme sa o spravodlivé, objektívne a konštruktívne zaobchádzanie so všetkými zúčastnenými stranami a týmto spôsobom prispievame k hlbšiemu vzájomnému porozumeniu.

Cítime sa zaviazaní politike ochrany životného prostredia a energie a konáme podľa toho.