Общи правила и условия за търговска дейност

PDF DOWNLOAD

Цимер Груп България ЕООД
Седалище: 2400 Радомир, ул. „Добруджа“ 2
Управител: Николай Николов
Статус: май 2023 г.
 

§ 1: Обхват на приложение, валидност на тези условия, писмена форма

 1. Настоящите Общи условия на Цимер Груп България ЕООД (= наричано по-долу "ние" или "нас") се прилагат само за физически, юридически лица или персонални търговски дружества с юридическа правоспособност, които при сключването на договора с нас действат в рамките на своята търговска или независима професионална дейност (предприемачи), както и за юридически лица по публичното право и специални публични фондове.
 2. Всички доставки, услуги и оферти на Цимер Груп България ЕООД се извършват въз основа на настоящите Общи правила и условия за търговска дейност, освен ако не са налице специалните договори, посочени в § 1, ред 5. С настоящото изрично се отхвърлят референции или позовавания на клиента на неговите общи условия и правила за търговска дейност. Такива правила и условия, които се отклоняват от нашите Общи условия , няма да бъдат признати от нас, освен ако не сме се съгласили изрично с тяхната валидност в писмена форма. Нашите Общи правила и условия за търговска дейност се прилагат безусловно и ако извършваме доставката знаейки, че условията на клиента противоречат на нашите Общи условия или се отклоняват от тях.
 3. Настоящите Общи условия и правила за търговска дейност се прилагат за всички бъдещи сделки с Купувача, дори и без допълнително изрично споразумение.
 4. Всички споразумения, сключени между нас и Купувача с цел изпълнение на съответния договор, се оформят в писмена форма при сключването на договора.
 5. В случай на договори в областта на общата системна дейност или договори с акцент върху монтажа, пускането в експлоатация, ремонтите, поддръжката или други услуги. Общите условия за доставки в областта на цялостния бизнес със системи, системна дейност и Общите условия за монтаж, пускане в експлоатация, ремонти, поддръжка и други услуги имат предимство пред настоящите Общи условия.
   

§ 2: Предлагане и сключване на договор

 1. При липса на специално споразумение, договорът с нас се сключва след получаване на потвърждение на поръчката от клиента, което може да бъде направено устно, по телефона, писмено, по факс или по електронна поща. Във всички случаи обаче договорът се сключва най-късно при изпращането на предмета на доставката.
  Нашите оферти винаги подлежат на промяна и не са обвързващи. Офертите и поръчките на купувача са обвързващи за нас само дотолкова, доколкото ние ги потвърдим в горепосочения формуляр или ги изпълним чрез изпращане на предмета на доставка. Доколкото дадена поръчка трябва да се квалифицира като оферта (предложение) от страна на купувача по смисъла на чл. 13 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), купувачът е обвързан от нея за период от две седмици. Срокът започва да тече от момента на получаване на поръчката от нас. В този случай ние имаме право да приемем такава оферта в рамките на този период, като изпратим потвърждение на поръчката в горепосочения смисъл или като изпратим предмета на доставката
   

§ 3: Качество на предметите на доставката, промени в проекта и задължение за изготвяне на документация

 1. Свойствата на нашите артикули за доставка съдържащи се в каталозите, брошурите, ценовите листи или достъпни по друг начин, не представляват спецификации за качество, освен ако не са изрично договорени между Цимер и договорния партньор. Цимер е длъжна да спазва доброволни стандарти извън сертификацията по ISO 9001 ако това е изрично договорено в писмена форма. Цялата документация е в съответствие със спецификациите на съответните европейски директиви за машините, доколкото те са приложими. Всички продукти се доставят с оригинални инструкции за експлоатация на немски и английски език. Инструкции на всеки друг език на страна от ЕС се предлагат срещу заплащане и при изрично поискване от клиента. Оригинални документи за независими преводи не се предават.
 2. Информацията за качеството или дълготрайността на нашите артикули за доставка не съдържа никаква гаранция, по-специално никаква гаранция за качество или дълготрайност, освен ако Цимер Груп България ЕООД изрично не поеме такава гаранция в писмена форма.
 3. Запазваме си правото да правим промени в дизайна или формата на предметите на доставката, които се дължат на технологични подобрения или на изисквания на законодателя по време на периода на доставка, при условие че предметът на доставката не се променя значително и промените са разумни за купувача. Въпреки това не сме задължени да правим такива промени по вече доставени продукти.
   

§ 4: Предлагане на документи, данни и информация; поверителност

 1. Запазваме си всички права на собственост и авторски права върху всички документи и носители на данни, илюстрации, чертежи, образци, изчисления, оценки на разходите, документация и други документи, изготвени от нас, както и върху подобна информация от физическо и нефизическо естество, включително в електронна форма, предоставена на купувача. Те не могат да бъдат използвани за цели, различни от предвидените в договора, и не могат да бъдат предоставяни на трети лица без нашето предварително писмено съгласие. Това се отнася по-специално за такива документи, данни, илюстрации, чертежи и друга информация, които са обозначени от нас като "поверителни".
 2. Отговорността за верността на документите и данните, илюстрациите, чертежите, образците, документацията и другата информация, предоставена ни от клиента, се носи изключително от клиента.
 3. Клиентът носи изключителната отговорност да провери дали документите, данните, илюстрациите, чертежите, образците, документацията и другата информация, предоставена ни от клиента, не нарушават правата на трети страни а именно правата на индустриална собственост и авторските права. Ако срещу Цимер Груп България ЕООД бъдат предявени претенции от трети лица въз основа на използването, употребата или дублирането на документи, данни или друга информация, предоставени ни от клиента в горепосочения смисъл, поради нарушаване на авторски права или права на индустриална собственост или поради нарушаване на закона срещу нелоялната конкуренция, клиентът е длъжен да ни подкрепи в защитата срещу такава претенция. Освен това той е длъжен да компенсира Цимер Груп ЕООД за всички възникнали в резултат на това щети. Последното включва и адвокатски хонорари и съдебни разноски.
   

§ 5: Цени; промени и корекции на цените

 1. Освен ако не е уговорено друго, нашите цени са "франко завода" и не включват транспорт, разходи за опаковка, пощенски разходи, застраховка, законови данъци, мита или други такси. Допълнителните разходи за опаковане и транспорт, както и за пощенски разходи и /ако е договорено - за застраховка. Те ще бъдат начислени на купувача от нас по себестойност. Това се отнася и за договорени частични доставки и експресни доставки. Всички необходими монтажни или инсталационни работи също се фактурират отделно. Към нея се добавя законоустановеният данък върху добавената стойност, приложим в деня на доставката/фактурирането.
 2. Всички митнически такси и разходи за митническа обработка, възникнали при доставки в чужбина, се поемат от клиента.
 3. Цените, посочени в нашите каталози и други документи за продажба, се отнасят към момента на съответното публикуване на документите за продажба. Същото важи и за ценовите оферти на нашите уебсайтове. Последните се отнасят за момента, в който информацията за цените е била публикувана от нас в интернет. Доколкото те не стават изрично част от договора, те не са обвързващи. Поради това си запазваме правото да правим промени в цените в периода между издаването на документите за продажба или публикуването им в интернет, от една страна, и сключването на договора, от друга.
 4. Цените, посочени в нашата оферта или при сключването на договора, се основават на нашите изчисления към момента на подаване на офертата или на сключването на договора. Запазваме си правото да променяме цените, дори след сключването на договора, ако между сключването на договора и договорената дата на доставка има повече от четири месеца. Ако през този период има значителна промяна в нашето изчисление поради увеличение на разходите, например поради увеличение на разходите за материали или енергия, на данъка върху добавената стойност или на заплатите на нашите служители, и това доведе до увеличение на цените на елементите на доставката с поне 10 %, ние си запазваме правото да увеличим нашите цени в рамките на променените обстоятелства и без да начисляваме допълнителна печалба. Това не се прилага ако сме в забава по отношение на доставката. По същия начин и в същата степен сме длъжни, в случай на договорен срок на доставка, по-дълъг от четири месеца, да действаме и в случай при намаляване на разходите. Ние сме длъжни да предоставим доказателства за увеличението или намалението на разходите веднага и доколкото те са възникнали, за клиента по негово искане.
 5. Минималната стойност на поръчката е 25,-- €.
   

§ 6: Уведомяване на възложителя за идентификационния номер по ДДС при доставки за други държави от ЕС

За доставки до други държави от Европейския съюз купувачът е длъжен да ни предостави своя идентификационен номер по ДДС при подаване на поръчката. Ако клиентът не ни предостави валиден идентификационен номер по ДДС към момента на издаване на фактурата, ще бъде начислен законоустановеният ДДС.
​​​​

§ 7: Условия за плащане; неизпълнение, невъзможност за плащане, признаци за финансов колапс на възложителя

 1. Освен ако не е уговорено друго, нашите фактури са дължими за плащане в рамките на 14 дни от датата на фактурата и са платими в рамките на този период без приспадане. Плащането се извършва безплатно на нашия агент по плащанията.
 2. Приспадането на отстъпка е допустимо само със специално писмено споразумение с нас.
 3. Плащането се счита за извършено само когато разполагаме със сумата по фактурата. Чекове се приемат от нас само ако това е изрично договорено и винаги само за сметка на изпълнението. В случай на чекове плащането се счита за извършено само когато чекът е осребрен. Ние не приемаме менителници.
 4. Предпоставките и правните последици от неизпълнение на задълженията на клиента се уреждат от приложимите законови разпоредби. От момента на настъпване на неизпълнението на задълженията от страна на клиента ние имаме право по-специално да поискаме от клиента лихва за забава в съответствие с разпоредбите на ЗЗД от неизплатената сума по фактурата. Въпреки това изрично си запазваме правото да претендираме за по-високи обезщетения за неизпълнение.
 5. Запазваме си правото да снабдяваме нови клиенти само срещу предплащане или наложен платеж.
 6. Ако клиентът е в забава на плащането, както и по отношение на по-ранни доставки или, ако ни станат известни обстоятелства, които пораждат основателни съмнения относно платежоспособността или кредитоспособността на клиента и които изглежда застрашават нашите претенции за плащане на възнаграждението на което имаме право по-специално, ако клиентът престане да извършва плащания или ако по отношение на активите на клиента бъде образувано или поискано образуване на производство по несъстоятелност или подобно производство за уреждане на задължения, имаме право да обявим всички неизплатени вземания от всички търговски отношения с клиента за незабавно изискуеми и платими дори ако сме приели чекове. В тези случаи също така имаме право да поискаме авансово плащане или предоставяне на обезпечение.
 7. В случай на неизплатени вземания към клиента от предишни бизнес отношения, ние имаме право - независимо от всякакви разпоредби за плащане от страна на клиента в обратния смисъл, да прихващаме плащанията първо от най-старото дължимо задължение. Ако вече са начислени разходи и лихви, ние имаме право, въпреки различните условия за плащане от страна на клиента, да прихващаме плащанията на клиента първо срещу разходите, след това срещу лихвите и накрая срещу неизплатеното вземане за главница. В гореспоменатите случаи ще информираме клиента за вида на извършеното прихващане.
   

§ 8 : Прихващане; Право на задържане; Прехвърляне

 1. Клиентът има право на прихващане само ако неговите насрещни вземания са изискуеми и ликвидни, установени по законен начин, не са оспорени или са признати от нас. Правата на задържане се изключват, освен ако не се основават на същите договорни отношения. Освен това клиентът има право да упражнява право на задържане само по отношение на насрещни вземания, които са законно установени, неоспорени или признати от нас и се основават на същите договорни отношения.
 2. Прехвърлянето на искове , насочени срещу дружества от нашата група, е изключено, освен с изричното писмено съгласие на съответното дружество от групата.
   

§ 9: Срок на доставка; задължение на купувача да плати обезщетение в случай на забавяне на доставката, за което купувачът носи отговорност; частични доставки

 1. Срокът за доставка се определя от договореностите между нас и купувача. Спазването на срока за доставка от наша страна изисква своевременно и недвусмислено изясняване на всички търговски и технически въпроси с купувача, както и своевременно и правилно изпълнение на всички задължения от страна на купувача. Това включва например предоставянето на информация и документи, които трябва да бъдат набавени от клиента, а именно всички необходими официални сертификати или одобрения, както и плащането на договорения аванс или авансово плащане. В противен случай срокът за доставка се удължава съответно, освен ако ние не носим отговорност за забавянето на доставката.
 2. В случай на последващи изменения на договора от страна на страните, които могат да засегнат срока на доставка. Срокът на доставка се удължава освен ако не са сключени специални споразумения.
 3. Срокът за доставка се счита за спазен, ако до края на срока за доставка предметът на доставка е напуснал нашия завод или склад или клиентът е бил уведомен, че предметът на доставка е готов за изпращане. Доколкото трябва да се извърши приемане, решаваща е датата на приемане, освен в случай на обоснован отказ за приемане - алтернативно уведомлението за готовност за приемане. В случай на преждевременна доставка решаваща е датата на доставката, а не първоначално договорената дата.
 4. Ако изпращането на предмета на доставката се забави по причина, за която купувачът носи отговорност, ние имаме право да определим на купувача разумен срок, да се откажем от договора след безрезултатното му изтичане и да претендираме за обезщетение за неизпълнение. В този случай имаме право, без да се засяга възможността за предявяване на по-високи претенции за обезщетение, да поискаме 5% от договорената цена в договора за разходите, направени при обработката на поръчката, и за пропуснати ползи. Клиентът си запазва правото да докаже, че не сме претърпели никакви или сме претърпели само незначителни вреди.
 5. Имаме право да извършваме частични доставки, стига останалите части от доставката да бъдат предоставени в рамките на договорения срок за доставка и това да не е неоправдано за клиента.
   

§ 10: Форсмажорни обстоятелства; самостоятелна доставка

 1. Ние не носим отговорност за забавяне на доставката и изпълнението поради непреодолима сила и поради извънредни събития, които не сме могли да предвидим и които не можем да предотвратим въпреки полагането на разумна грижа при конкретните обстоятелства и които значително затрудняват или правят невъзможно за нас доставката или изпълнението, не само временно, дори в случай на обвързващо договорени срокове и дати. По-долу са дадени примери за такива събития: Значителни оперативни смущения, мерки в контекста на индустриални спорове, по-специално стачки и локаути, затруднения в доставките на енергия, недостиг на суровини/забавяне на доставките на основни суровини и строителни материали, официални намеси, по-специално правителствени или наднационални разпоредби за контрол на износа, ембарго за доставки или други санкции, мобилизация, война, бунтове и др. Горното се прилага и ако събития в горния смисъл настъпят при нашите доставчици или техни поддоставчици. Пречките в горния смисъл ни дават право да отложим доставката или услугата за срока на пречката плюс разумно време за стартиране. Ако пречката продължи повече от три месеца, имаме право да се откажем от договора изцяло или частично поради неизпълнената част. Можем да се позовем на гореспоменатите обстоятелства и правни последици само ако уведомим клиента за тях незабавно след като сами сме ги узнали.
 2. Ако пречката продължи повече от три месеца в случаите, посочени в т.1, купувачът има право, след като определи разумен гратисен период, да се откаже от договора по отношение на неизпълнената част.
 3. Ако срокът за доставка бъде удължен в случаите, посочени в точка 1, или ако бъдем освободени изцяло или частично от договорното си задължение за изпълнение в съответствие с точка 1./2, клиентът не може да предявява никакви претенции за обезщетение срещу нас.
   

§ 11: Експедиция; разходи за експедиция и транспорт; прехвърляне на риска; застраховка

 1. Ескпедицията и транспортирането на нашите артикули за доставка не са застраховани (освен ако не бъде поискано и предварително заплатено за това от купувача съгласно т. 4 по-долу) и са за сметка на купувача. Ако клиентът не поиска специален начин на транспортиране, ние избираме този, който по наша собствена преценка е най-рентабилен във всеки отделен случай.
 2. Рискът от случайно изгубване или случайно влошаване на качеството на предметите на доставката преминава върху клиента в момента, в който предметите на доставката бъдат предадени от нас на лицето, извършващо превоза, но най-късно в момента, в който предметите на доставката напуснат нашия завод или склад с цел изпращане. Това важи независимо от това дали доставката се извършва от мястото на изпълнение и кой поема разходите за доставка/транспорт. Горното важи и в случай, че доставката се извършва от наши собствени превозни средства или от наш собствен персонал. Горното важи и в случай на частични доставки и ако сме поели и други услуги, напр. разходите за доставка/транспорт или доставката и монтажа на предметите на доставката. Доколкото трябва да се извърши приемане, това е решаващо за прехвърлянето на риска. То трябва да бъде извършено от нас незабавно на датата на приемане - алтернативно след уведомяване за готовност за приемане. Клиентът не може да откаже приемане в случай на несъществен дефект. Всички съществени споразумения относно поемането на транспортните разходи се считат за клаузи за чисти разходи, които не засягат прехвърлянето на риска.
 3. Ако предметът на доставката е готов за изпращане или приемане и купувачът е бил уведомен за това и ако изпращането или приемането се забави по причини, за които ние не носим отговорност, рискът от случайна загуба или случайно влошаване на качеството на предметите на доставката преминава върху купувача след уведомяването му за готовността за изпращане или приемане.
 4. По искане на клиента пратката може да бъде застрахована от нас за негова сметка срещу щети при транспортиране, пожар, вода, счупване, кражба и грабеж, както и срещу други застрахователни рискове.

 

§ 12: Гаранция

 1. Ние носим отговорност за дефекти на нашите артикули за доставка (материални дефекти и дефекти на правото на собственост), като изключваме други претенции но при спазване на разпоредбите на § 13 както следва:
 2. Правата на клиента по отношение на дефекти предполагат, че клиентът е изпълнил надлежно задълженията си за проверка и уведомяване за дефекти в съответствие с чл. 193 и сл. от ЗЗД. Поради това нашите артикули за доставка трябва да бъдат проверени от клиента за дефекти веднага след получаването им, доколкото е разумно, също и чрез пробна употреба или пробна обработка. Клиентът трябва да ни уведоми писмено за всички разпознаваеми дефекти незабавно, най-късно една седмица след получаването на предметите на доставка, което се счита за разумен срок между страните. Дефектите, които не могат да бъдат открити веднага дори след внимателен преглед, трябва да ни бъдат съобщени писмено веднага след откриването им. В случай на несвоевременно уведомяване за дефекти, нашите доставки се считат за одобрени.
 3. При наличие на дефект в нашите артикули за доставка, ние имаме право на последващо изпълнение, като по наша преценка отстраним дефекта или доставим нов артикул без дефекти. Доколкото рекламацията се окаже основателна, ние поемаме всички разходи, необходими за целите на последващото изпълнение, по-специално разходи за доставка, транспорт, пътуване, труд и материали, доколкото те не се увеличават поради факта, че предметите на доставка са били отнесени на място, различно от адреса на доставка. Купувачът поема всички допълнителни разходи или разноски, възникнали поради това, че предметите на доставката са били превозени до място, различно от адреса на доставка. Заменените части стават собственост на Цимер Груп България ЕООД и трябва да ни бъдат върнати.
 4. Клиентът е длъжен да ни предостави необходимото време и възможност да извършим всички мерки, които считаме за необходими за последващо изпълнение по смисъла на раздел 3; в противен случай се освобождаваме от отговорност за произтичащите от това последици. Само в неотложни случаи, напр. в случай на риск за експлоатационната безопасност или доколкото това е необходимо за предотвратяване на несъразмерно големи щети, клиентът има право да отстрани дефекта сам или да го възложи на трети лица и да поиска от нас възстановяване на направените в тази връзка разходи. В последните случаи клиентът трябва да ни уведоми незабавно и при възможност веднага при момента на възлагане отстраняването на дефектите от трето лице.
 5. В случай че оставим безрезултатно да изтече разумният гратисен период, определен от клиента за последващо изпълнение, клиентът може, по своя преценка, да се откаже от договора или да поиска намаляване на договорната цена. Освен това клиентът има право да се откаже от договора или да поиска намаляване на цената на договора дори без да е определил срок, ако последващото изпълнение е неуспешно или е неоправдано за клиента, или е неоправдано забавено по причини за които ние отговаряме. Същото важи и ако сериозно и окончателно откажем последващо изпълнение или не сме в състояние да го направим, както и ако са налице специални обстоятелства, които оправдават незабавното оттегляне след преценка на интересите на двете страни. Въпреки това, в случай на незначително нарушение на договора, по-специално в случай на незначителни дефекти, клиентът има право само на намаление.
 6. Допълнителните претенции на купувача се определят изключително в съответствие с § 13 от настоящите Общи условия.
 7. Ние носим отговорност за поправката и замяната на доставките по смисъла на клауза 3 в същата степен, както за оригиналната доставка.
 8. Ние не носим отговорност
  • за щети, причинени от неправилна или неподходяща употреба на предметите на доставката, по-специално поради претоварване, неправилно или небрежно боравене, неправилна поддръжка, неправилен монтаж или пускане в експлоатация на предметите на доставката от страна на клиента или трети лица, използване на неподходящи експлоатационни материали, използване на консумативи, които не съответстват на оригиналните спецификации, дефектни строителни работи, неподходяща строителна основа, химически, електрохимически или електрически въздействия - освен ако обстоятелствата от горепосочения вид не са наша отговорност;
  • ако издадените от нас инструкции за монтаж, експлоатация, поддръжка и почистване не са спазени от Купувача или от трети лица, като например собствени клиенти на Купувача освен, ако съответният дефект не се дължи на такова неспазване;
  • за последиците, причинени от неправилно отстраняване на дефекта от страна на купувача или натоварено от него трето лице или, ако купувачът или натоварено от него трето лице направи промени в предметите на доставката или замени части без наше съгласие освен, ако въпросният дефект не се дължи на това;
  • ако предметът на доставката е бил произведен или променен въз основа на спецификациите на купувача, по-специално в съответствие с чертежи, предоставени от купувача, и дефектът на предмета на доставката се дължи на тези спецификации или чертежи, или в случай на решение на проектна задача, посочена от купувача, което е отговаряло на състоянието на техниката към момента на реализацията му;
  • за естественото износване на предметите на доставка;
  • че предметите на доставката отговарят на чуждестранните разпоредби, освен ако не сме гарантирали това изрично.
 9. Ако клиентът е предявил претенция към нас поради предполагаеми права на дефект и се окаже, че или няма дефект, или претендираният дефект се основава на обстоятелство, което не ни задължава да предоставим гаранция - по-специално ако е приложим един от случаите, посочени по-горе в т. 8. Клиентът трябва да ни възстанови всички разходи, направени във връзка с разглеждането на уведомлението за дефект или последващото изпълнение, освен ако той не носи отговорност за неоснователната ни претенция.
   

§ 13: Друга отговорност на Цимер Груп България ЕООД ; изключения/ограничения на отговорността

Цимер Груп България ЕООД носи отговорност за вреди, независимо от правното основание, само в съответствие със следното:

 1. Ние носим отговорност в съответствие със законовите разпоредби, ако клиентът предяви претенции за обезщетение срещу нас, които се основават на умисъл или груба небрежност. Доколкото не сме обвинени в умишлено нарушение на договора, отговорността ни за вреди се ограничава до такива вреди, които обикновено могат да се очакват в рамките на договора.
 2. В случай на неизпълнение на съществени договорни задължения (= задължения, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и на чието спазване договорният партньор редовно разчита и може да разчита), ние носим отговорност и в случай на обикновена небрежност. В случай на неизпълнение на такива задължения, както и в случай на неизпълнение и невъзможност, отговорността ни за вреди обаче се ограничава до такива вреди, които обикновено могат да се очакват в рамките на договора.
 3. Гореспоменатите ограничения и изключения на отговорността не се прилагат за вреди, произтичащи от виновно увреждане на живота, тялото или здравето, или за вреди, причинени от измамно поведение от наша страна в случай на задължителна законова отговорност, попадащи в обхвата на защита на поетата от нас гаранция, или доколкото сме поели риск при възлагане на обществена поръчка.
 4. Освен ако по-горе не е предвидено друго, нашата отговорност за вреди,независимо от правното естество на предявения иск, е изключена.
 5. Доколкото отговорността на Цимер Груп България ЕООД е изключена или ограничена, това се отнася и за личната отговорност на нейните служители, работници, персонал, законни представители и пълномощници.
 6. Законовите разпоредби относно тежестта на доказване остават незасегнати от горните разпоредби.
   

§ 14: Ограничение

 1. Освен ако по-долу или съгласно действащото законодателство не е предвидено друго, давностният срок за претенции на купувача, произтичащи от дефекти на материала и дефекти на правото на собственост, е една година. Давностният срок започва да тече от доставката на предметите на доставката. Този срок се прилага и за договорни и извъндоговорни искове за обезщетение за вреди, основани на дефект.
 2. От друга страна, законоустановените давностни срокове се прилагат:
  • за дефекти на сградата, както и за дефекти на предметите на доставката, които са били използвани за сградата в съответствие с обичайната им употреба и са причинили нейните дефекти;
  • за искове за непозволено увреждане, основаващи се на дефект в предметите на доставка;
  • също така носим отговорност за вреди, произтичащи от увреждане на живота, здравето или поражения по тялото;
  • както и носим отговорност за вреди, причинени от умисъл или груба небрежност;
  • също така отговорността ни се основава на факта, че сме поели гаранция за качеството на предметите на доставката или за риска, свързан с доставката.
  • или ние носим отговорност за измамно поведение;
  • за нашата законова отговорност съгласно ЗЗД;
 3. Позицията на Цимер Груп България ЕООД относно рекламация за дефекти, предявена от клиента, не се счита за начало на преговори относно рекламацията или обстоятелствата, които я пораждат, ако рекламацията за дефекти е отхвърлена от нас изцяло.

§ 15: Запазване на правото на собственост

 1. Доставените от нас артикули (наричани по-долу "запазени стоки") остават собственост на Цимер Груп България ЕООД или друго дружество от групата до пълното изплащане на всички наши вземания, произтичащи от бизнес отношенията с клиента.
 2. Включването на отделни вземания в разплащателна сметка, както и установяването на салдо и неговото признаване не засягат запазването на правото на собственост.
 3. Плащането се счита за извършено само след получаване на равностойната стойност от наша страна.
 4. Клиентът е длъжен да се отнася внимателно към резервираните стоки за срока на запазване на правото на собственост. Доколкото се налагат дейности по поддръжка и проверка, клиентът е длъжен да ги извърши своевременно и за своя сметка.
 5. Клиентът е длъжен да застрахова резервираните стоки срещу пожар, наводнение, счупване и кражба за своя сметка. С настоящото клиентът прехвърля на Цимер Груп България ЕООД всички искове за обезщетение, на които има право срещу застрахователната компания въз основа на съответната застрахователна полица. Ако прехвърлянето не е допустимо, клиентът с настоящото нарежда на застрахователната компания да извърши всички плащания само към Цимер Груп България ЕООД. Другите претенции на Цимер Груп България ЕООД остават незасегнати. Клиентът трябва да ни предостави доказателства за сключването на гореспоменатите застрахователни полици при наше поискване. Имаме право сами да застраховаме запазените стоки за сметка на клиента срещу щети, причинени от пожар, наводнение , счупване, кражба и грабеж (включително кражба с взлом и грабеж чрез изнудване), освен ако клиентът не ни предостави доказателства за подходяща застраховка при поискване.
 6. Клиентът има право да препродаде запазените стоки в рамките на обичайната си дейност. Въпреки това залози, прехвърляне на обезпечения или други права или цесии са разрешени само с наше съгласие.
 7. Клиентът е длъжен да гарантира правата на Цимер Груп България ЕООД при препродажба на резервираните стоки на кредит.
 8. С настоящото клиентът ни преотстъпва всички вземания, произтичащи от препродажбата на стоките със запазено право на собственост, към собствените си клиенти или към трети лица в размер на крайната фактурна сума (с ДДС) по нашите фактури, независимо дали предметите на доставка/стоките със запазено право на собственост са препродадени без или след обработка. Предварително прехвърленото ни от клиента вземане в случай, че между клиента и неговия собствен купувач съществуват отношения по разплащателна сметка, се отнася и до признатото салдо, а в случай на несъстоятелност на купувача - до съществуващото към момента "каузално" салдо. С настоящото Цимер Груп България ЕООД приема това прехвърляне. Ако прехвърлянето не е допустимо, клиентът с настоящото нарежда на своя купувач да извършва всички плащания само на Цимер Груп България ЕООД . Клиентът е упълномощен от нас да събира от свое име и с доверителна собственост прехвърлените на Цимер Груп България ЕООД вземания. Събраните суми трябва да ни бъдат изплатени незабавно. Нашите правомощия да събираме сами вземанията остават незасегнати от това; въпреки това ние се задължаваме спрямо клиента да не събираме вземанията, докато клиентът изпълнява надлежно своите задължения за плащане, не е в забава на плащането, не е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност или подобна процедура за уреждане на задължения. по отношение на активите на клиента и не ни станат известни други обстоятелства, които пораждат основателни съмнения относно платежоспособността му или въз основа на които нашите претенции за плащане на дължимото ни възнаграждение изглеждат застрашени.
 9. Всяка обработка и/или третиране на стоките, предмет на запазване на собствеността, винаги се извършва от клиента за наша сметка, без от това да произтичат каквито и да било задължения за нас. В случай на преработка, комбиниране, смесване или блендиране на запазените стоки с други артикули, които не са наша собственост, ние имаме право на получения в резултат на това дял от съсобствеността в новия артикул в съотношението между стойността на запазените стоки (крайната стойност на фактурата с ДДС) и стойността на другите преработени артикули към момента на преработката, комбинирането, смесването или блендирането. Ако клиентът придобие еднолична собственост върху новия артикул, с настоящото се договаря, че клиентът ще ни предостави съсобственост върху новия артикул в съотношението на стойността на нашите преработени или комбинирани, смесени или блендирани запазени стоки (окончателна сума по фактурата с ДДС) към другите преработени или комбинирани, смесени или блендирани артикули и ще го съхранява за нас безвъзмездно.
 10. Ако стоките, предмет на запазване на собствеността, се препродават заедно с други артикули, независимо дали без или след обработка, комбиниране, смесване или смесване, договореното по-горе предварително прехвърляне на права се прилага само за стойността на нашите стоки, предмет на запазване на собствеността (окончателната сума по фактурата с ДДС), които се препродават заедно с другите артикули.
 11. За да обезпечи нашите вземания в горепосочения смисъл, клиентът ни прехвърля и такива вземания, които възникват за клиента към трета страна поради комбинацията на резервираните стоки с вещ.
 12. В случай на цесия от страна на Купувача, прехвърлените на нас вземания по смисъла на клаузи 8-11 се изключват изрично.
 13. В случай на поведение от страна на клиента в нарушение на договора, по-специално в случай на неизпълнение или спиране на плащането, както и в случай на оспорване на чекове, искане за откриване на производство по несъстоятелност срещу активите на клиента или искане за прилагане на сходно производство за уреждане на задължения срещу активите на клиента, разрешението на клиента да се разпорежда със запазените стоки и да събира прехвърлените вземания се прекратява. Същото важи и ако ни станат известни други обстоятелства, които пораждат основателни съмнения относно платежоспособността на клиента и които изглежда застрашават нашите претенции за плащане на дължимото ни възнаграждение.
 14. В случаите, посочени в точка 13, ние имаме право, след напомняне и едновременно с това определяне на разумен гратисен период за плащане на договорната цена, да вземем обратно запазените стоки след безрезултатното изтичане на гратисния период. Въпреки това, в случай на подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу активите на клиента, ние също имаме право да се откажем незабавно от договора и да поискаме незабавно връщане на стоките при запазване на собствеността. В случай на искане за връщане клиентът е длъжен незабавно да ни върне запазените стоки. Вземането на запазените стоки обратно от нас представлява отказ от договора. След като получим обратно стоките със запазено право на собственост, ние имаме право да ги реализираме. Постъпленията от реализацията се прихващат от задълженията на клиента, след приспадане на разумните разходи по реализацията.
 15. В случаите, посочени в точка 13, имаме право да изискаме от клиента да ни информира за прехвърлените вземания и техните длъжници. По наше искане клиентът трябва да ни предостави информацията за прехвърлените вземания, необходима за тяхното събиране, да ни предаде съответните документи и да информира длъжниците (трети страни) за прехвърлянето. В този случай клиентът е длъжен по-специално да ни информира за имената и адресите на длъжниците (трети страни), както и за размера на вземанията заедно с датата на фактуриране. Ние също така сме упълномощени сами да уведомим длъжниците (трети страни) за прехвърлянето.
 16. Ние се задължаваме да освободим обезпеченията, на които имаме право в съответствие с горепосочените разпоредби, по искане на клиента, доколкото реализируемата стойност на обезпеченията надвишава с 10 % или повече нашите вземания, които трябва да бъдат обезпечени от бизнес отношенията с клиента, доколкото те все още не са уредени. Изборът на ценните книжа, които да бъдат освободени, е по наша преценка.
 17. В случай на доставки за други правни системи, в които тази разпоредба за запазване на собствеността няма същия обезпечителен ефект като във Федерална република Германия, купувачът ни предоставя с настоящото съответното право на обезпечение. Ако за тази цел са необходими допълнителни мерки, клиентът трябва да направи всичко възможно, за да предостави на фирма. Цимер Груп България ЕООД такова право на обезпечение без забавяне. Клиентът трябва да съдейства за всички мерки, които са необходими и способстват за ефективността и приложимостта на такива права на обезпечение.


§ 16: Използване на софтуер​​​​​

Доколкото софтуерът е включен в обхвата на доставката, на купувача се предоставя неизключителен лиценз за използване на доставения софтуер, включително неговата документация. Софтуерът се предоставя изключително за използване на доставката, предназначена за тази цел. Това разрешение не може да се прехвърля. Клиентът няма право да предоставя права за използване на трети страни. Използването на софтуера на повече от една система е забранено. Купувачът може да възпроизвежда, преработва, превежда или преобразува софтуера от обектния код в изходния код само в рамките на позволеното от Закона за авторското право и сродните му права и останалото приложимо законодателство във връзка с интелектуална собственост. Купувачът се задължава да не премахва съществуващи данни на производителя, по-специално авторски или регистрационни характеристики, като например регистрационни номера в софтуера, или да ги променя без нашето предварително изрично съгласие. Другите права върху софтуера и документацията, включително копията, остават в Цимер Груп България ЕООД или доставчика на софтуера.

§ 17: Защита на данните; Декларации за съгласие от страна на възложителя

 1. Уведомление съгласно GDPR:
  Данните, необходими за обработката на поръчките, по-специално името и адресът/фирменото местоположение на клиента, се съхраняват в електронен вид от нас. Те се използват и обработват за обработка на поръчките, както и за комуникация с клиента или обработка на съответните запитвания от клиента, и за по-нататъшни рекламни цели на нашата компания (изпращане на писма, брошури и др.). Данните за договора се използват и за организиране на кредитна проверка, която се извършва от агенция за кредитна информация, ако е необходимо. Съхраняването и обработката на данните на възложителя от наша страна се извършва при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни.
 2. Декларации за съгласие от страна на купувача:
  С изпращането на запитване до нас, но най-късно при сключването на договор, клиентът се съгласява със съхраняването на неговите данни, както е посочено в раздел 1. Клиентът се съгласява също така, че в случай на нарушение на договора от страна на клиента, ние можем да предадем тези данни на такива дружества и лица, на които сме възложили да упражнят нашите собствени претенции и права. Клиентът се съгласява също така, че възложената от нас фирма за пощенски услуги може да ни информира за правилния адрес на клиента, ако пощенска пратка не може да бъде доставена на предварително известния адрес (§ 5 от Наредбата за защита на данните за пощенските услуги). Клиентът има възможност по всяко време да оттегли съгласието си за гореспоменатото съхранение, използване и обработка на неговите данни. Той може по всяко време да поиска писмено изтриване на своите данни. Клиентът има право по всяко време да поиска информация за съхраняваните данни, отнасящи се до неговата личност, техния произход и получатели, използването на данните и съответната цел.
   

§ 18 : Приложимо право; Договорни текстове; Място на компетентност; Място на изпълнение

 1. Настоящите Общи условия, както и цялото правоотношение между клиента и Цимер Груп България ЕООД , произтичащо от договора, се уреждат изключително от законодателството на Република България, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки.
 2. Договорният език е български език.
 3. Мястото на изпълнение на всички взаимни задължения, произтичащи от договорните отношения, е седалището на Цимер Груп БългарияЕООД, а именно: гр. Радомир 2400, ул. „Добруджа“ 2
 4. Мястото на компетентност за всички правни спорове, произтичащи от договорните отношения, както и от тяхното възникване и действие, е и за двете страни по договора - съдът по седалището на Цимер Груп България ЕООД . Въпреки това, ние имаме право, по наша преценка, да предявим иск и по седалището на клиента, както и по всяко друго допустимо място на юрисдикция.
   

§ 19 : Частична недействителност

Ако някоя разпоредба в настоящите Общи условия или разпоредба в обхвата на други споразумения между нас и Купувача е или стане невалидна или неприложима изцяло или частично, или ако има празнота в настоящите Общи условия, това няма да засегне валидността на всички други разпоредби или споразумения. Вместо невалидната или неприложима разпоредба се счита, че е договорена валидната или приложима разпоредба, която е най-близка до целта на невалидната или неприложима разпоредба. В случай на празнота се счита за договорена тази разпоредба, която съответства на това, което би било договорено в съответствие с целта на настоящите Общи условия, ако договарящите страни бяха разгледали въпросния казус от самото начало.