Polityka środowiskowa firmy Zimmer

  • Przedsiębiorstwo stawia sobie za cel, aby stale poprawiać ochronę środowiska w swoim zakresie odpowiedzialności.
  • Przedsiębiorstwo podejmuje aktywną ochronę środowiska we wszystkich obszarach swojej działalności.
  • Przedsiębiorstwo promuje świadomość problemów środowiska i odpowiedzialność za środowisko wśród swoich pracowników i dba o to, aby w obszarach istotnych z punktu widzenia środowiska zapewniać możliwości kształcenia, szkolenia i dokształcania.
  • Przedsiębiorstwo podejmuje starania, aby zużycie zasobów i energii było coraz niższe, a ilość szkodliwych emisji i odpadów coraz mniejsza, upatrując w tym swojej roli w zrównoważonym rozwoju.
  • W przypadku inwestycji i zakupów ma być brany pod uwagę wpływ na środowisko.
  • Oprócz oczywistego przestrzegania wszystkich przepisów prawnych odnoszących się do środowiska, mają być podejmowane wysiłki, aby w miarę możliwości zredukować wpływ na środowisko do poziomu poniżej wymaganego minimum.
  • Przedsiębiorstwo bierze przy tym pod uwagę co najmniej bieżący stan techniki i prowadzi otwarty, konstruktywny dialog ze wszystkimi pracownikami i kręgami zainteresowanych osób (np. sąsiedzi, gminy) na temat pojawiających się na tym tle kwestii zrównoważonego rozwoju i szkodliwości produkcji.

Uchwała przedsiębiorstwa w sprawie polityki środowiskowej i energetycznej

Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem i energią w Zimmer Group

Polityka środowiskowa i energetyczna
Nasze przedsiębiorstwo, Zimmer Group, wykorzystuje szczególnie energochłonne procesy produkcyjne. Jesteśmy świadomi wynikającej stąd odpowiedzialności społecznej i czujemy się zobowiązani do zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i energią.

Przyjąć odpowiedzialność
Realizacja naszej polityki środowiskowej i energetycznej ma znaczenie dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i stanowi podstawę dla zwiększenia efektywności energetycznej.Polityka środowiskowa i energetyczna jest regularnie sprawdzana przez zarząd firmy i aktualizowana w razie potrzeby.

Dążyć do poprawy
Zobowiązujemy się do zredukowania w dłuższej perspektywie naszego zużycia energii w przeliczeniu na obrót i zwiększania naszej efektywności energetycznej w ramach ciągłego procesu poprawy.Dla realizacji tych celów we wszystkich zakładach wprowadzamy system zarządzania środowiskiem zgodny z normą DIN ISO 14001 oraz system zarządzania energią zgodny z normą DIN ISO 50001. Przedstawiona poniżej polityka środowiskowa i energetyczna określa ramy dla ustalenia strategicznych i operacyjnych celów ochrony środowiska i oszczędności energii. Naszą politykę środowiskową i energetyczną konkretyzujemy poprzez cele i wyznaczamy jednoznaczne strategie dla osiągnięcia tych celów.Oddajemy do dyspozycji środki niezbędne do stosowania systemu, prowadzimy regularne oceny skuteczności systemu zarządzania i podejmujemy jak najdalej posunięte działania optymalizacyjne dla jego stałej poprawy.

Oszczędzać energię
Na podstawie systematycznej analizy zużycia energii i jej wykorzystania oceniamy procesy w naszym przedsiębiorstwie i rozwijamy koncepcje mające na celu oszczędność energii. Bierzemy pod uwagę aspekt efektywności energetycznej przy nabywaniu nowych urządzeń i usług.Poprzez regularne konserwacje naszych urządzeń tworzymy warunki dla zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa eksploatacji i dostępności tych urządzeń, a także stabilnej sytuacji zakładu w związku z wysiłkami na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej.

Poważne traktowanie ochrony środowiska
Jesteśmy świadomi, że w sposób szczególny odpowiadamy za faunę i florę w otoczeniu naszych zakładów. Dlatego zwracamy uwagę na nasze otoczenie i przykładamy wagę do tego, aby wszystko co nowe w infrastrukturze budowlanej i produkcyjnej naszego przedsiębiorstwa uwzględniało faunę i florę w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Oszczędzamy zasoby i korzystamy z naszych surowców oraz pozostałych dóbr w możliwie najefektywniejszy sposób.Przestrzeganie zobowiązań prawnych oraz pozostałych wymogów odnoszących się do wykorzystania energii, jej zużycia i efektywności energetycznej jest dla nas minimalnym standardem, poza który chcemy wykraczać tak dalece, jak to możliwe.

Przejrzystość intencji
Regularnie informujemy naszych pracowników o działaniach podejmowanych w związku z ochroną środowiska i oszczędnością energii. Motywujemy ich do osobistej odpowiedzialności i promujemy wśród nich świadomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska i oszczędzania energii. Prowadzimy otwarty, rzeczowy i szczegółowy dialog ze wszystkim stronami, które mają powiązania z naszym przedsiębiorstwem, a także z naszymi partnerami handlowymi i kontraktowymi. Ściśle współpracujemy z właściwymi urzędami i informujemy je w stosowny sposób o ważnych sprawach dotyczących naszej polityki środowiskowej i energetycznej. Staramy się zachować uczciwe, rzeczowe i konstruktywne podejście w kontaktach ze wszystkimi zainteresowanymi i pragniemy w ten sposób przyczynić się do lepszego wzajemnego zrozumienia.

Czujemy się zobowiązani do przestrzegania polityki środowiskowej i energetycznej oraz działamy według jej zasad.