Algemene voorwaarden voor leveringen op het gebied van systeembouw

PDF DOWNLOAD

Zimmer Group Benelux B.V., statutair gevestigd te Mierlo en kantoorhoudende te Zwolle

§ 1: Toepassingsgebied, geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden voor leveringen op het gebied van systeembouw (kortweg: "Algemene Voorwaarden") van Zimmer Benelux B.V. (verder: „Zimmer“ en hierna ook aangeduid als "wij", of "ons") zijn uitsluitend van toepassing op natuurlijke of rechtspersonen of partnerschappen met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van het contract met ons handelen in de uitoefening van hun zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteit (ondernemingen) en op publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke gemeenschappelijke regelingen.
 2. Alle klantendiensten en leveringen door Zimmer op het gebied van systeembouw (hierna te noemen "leveringen" of "diensten") vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden. Tegenbevestigingen of verwijzingen door de klant onder verwijzing naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke algemene (inkoop)voorwaarden die afwijken van onze Algemene Voorwaarden worden door ons niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met de toepasselijkheid ervan. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing indien wij de leveringen en werkzaamheden zonder voorbehoud uitvoeren in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijken van onze Algemene Voorwaarden.
 3. In het kader van overeenkomsten waarin het gedeelte montage, inbedrijfstelling of reparatie, onderhoud of overige diensten overheerst, hebben de „Algemene Voorwaarden voor montage, inbedrijfstelling, reparatie, onderhoud en overige diensten“ van Zimmer voorrang op de bepalingen in de onderhavige Algemene Voorwaarden. Voor het overige zijn achtergesteld de algemene voorwaarden van Zimmer van toepassing. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de onderhavige Algemene Voorwaarden op het gebied van systeembouw en de algemene voorwaarden van Zimmer GmbH, hebben de eerst genoemde voorwaarden voorrang.

 

§ 2: Aanbod, grondslag van de overeenkomst, sluiting van de overeenkomst

 1. Behoudens voor zover anders overeengekomen komt een overeenkomst met ons tot stand met ontvangst van onze orderbevestiging door de klant. De orderbevestiging kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail geschieden. In ieder geval komt de overeenkomst uiterlijk op het moment van verzending van het het georderde tot stand.
 2. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en niet-bindend. Aanbiedingen en orders van de klant zijn voor ons slechts bindend, voor zover wij ze op de hiervoor genoemde wijze bevestigen of door toezending van het onderwerp van de aanbieding of order uitvoeren.
 3. De schriftelijke order, de schriftelijk gemaakte afspraken tijdens aanbestedingsonder-handelingen en de overige in dit verband gemaakte schriftelijke afspraken (bestekken en overige specificaties van eisen enz.) maken deel uit van de overeenkomst.
 4. Alle specificaties van de eindafnemer moeten in de orderbevestiging worden vermeld om van toepassing te kunnen zijn. Wij proberen hiermee in beginsel rekening te houden, eventueel tegen een meerprijs of in een beperktere vorm of omvang.

 

§ 3: Toestand van de leveringsvoorwerpen; ontwerpwijzigingen; materiaallijst; goedkeuringstekeningen; conformiteit; montage- en bedieningsinstructies, milieuvoorwaarden

 1. De in onze publieke uitingen, bijv. in catalogi, brochures, reclame, prijslijsten - ook in de vorm van afbeeldingen - opgenomen informatie over de eigenschappen van onze producten (bijv. gewichten, afmetingen, capaciteit, sensoren, enz.) is niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst. Zij vormen geen toegezegde productkenmerken, tenzij dit uitdrukkelijk tussen ons en de klant is overeengekomen. Publieke uitlatingen van derden, bijvoorbeeld van onze leveranciers of hulppersonen, maken slechts deel uit van de producteigenschappen, indien dit bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk tussen ons en de klant is overeengekomen of indien wij zelf dergelijke uitlatingen van derden in publieke schriftelijke uitlatingen uitdrukkelijk hebben overgenomen.
 2. Zimmer is slechts verplicht te voldoen aan vrijwillige normen buiten de ISO 9001-certificering (bijvoorbeeld ANSI e.d.) indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Informatie over de eigenschappen of duurzaamheid van onze producten vormt geen zelfstandige garantie), in het bijzonder geen garantie voor kwaliteit of duurzaamheid, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk van een dergelijke garantie verlenen.
 4. Wat de uitvoering van tekeningen betreft, moet de 3D-uitwisseling aan beide zijden in step-format worden uitgevoerd, en voor 2D-tekeningen in dwg/dxf-format in de firma Zimmer tekening-layout. Bij voorkeur worden 3D-data uitgewisseld. Een controle van de contour van de opspanning/interferenties, alsmede een controle van het draagvermogen en de reikwijdte, wordt altijd door de klant uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen. De eindcontrole is de verantwoordelijkheid van de klant en wordt bevestigd met een goedkeuring van de tekening. Indien nodig zullen een pneumatisch plan en een E-plan in WS-CAD-format in digitale vorm bij de goedkeuringsdocumenten worden gevoegd. Ontwerpen in een afwijkend format kunnen op verzoek worden aangeboden.
 5. De documentatie voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Een conformiteitsverklaring volgens bijlage II A of een inbouwverklaring volgens bijlage II B van de Machinerichtlijn 2006/42/EG maakt deel uit van de leveringsomvang.
 6. De montage- en bedieningsgebruikshandleiding is opgesteld in overeenstemming met de machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage I, hoofdstuk 1.7.4 e.v. Wij stellen de montage- en bedieningshandleiding in alle officiële talen van de Europese Gemeenschap als originele gebruikshandleiding ter beschikking. Al onze producten zijn standaard voorzien van originele gebruikshandleidingen in het Duits of Engels. Deze originele gebruikshandleidingen stellen wij gratis ter beschikking. Voor alle andere talen van de Europese Gemeenschap is een prijslijst verkrijgbaar bij onze verkoopafdeling op onze website onder Service (link). Deze montage- en gebruikshandleidingen worden aangeduid als "vertaling van de oorspronkelijke gebruiks-aanwijzing" (MRL 2006/42/EG, hfdst. 1.7.4.1, punt b).
  Voor alle handleidingen in officiële talen buiten het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn 2006/42/EG gelden de prijzen en leveringstermijnen overeenkomstig de overeengekomen offertes of orderbevestigingen. Een overdracht van brondocumenten voor onafhankelijke vertalingen door derden kan niet plaatsvinden als gevolg van de permanent werkende procesketen van onze wijzigings- en actualisatiedienst.
 7. Onze voorkeurslijst van bedrijfsmaterialen (fabrikanten-standaard) is op verzoek verkrijgbaar. De materiaallijst kan per project of naar specifieke behoefte in overleg individueel en eventueel tegen een vergoeding van extra kosten worden aangepast.
 8. Wij zijn gerechtigd wijzigingen in de in de aanbieding genoemde leveringsomvang aan te brengen die in overeenstemming blijven met eventueel overeengekomen specificaties van de eindklant, zonder dat dit tot functiewijzigingen of kostenverhogingen leidt. Wijzigingen in de constructie, het ontwerp of de vorm van een product tijdens de levertijd die het gevolg zijn van technologische verbeteringen of wettelijke voorschriften, blijven voorbehouden, voor zover het product hierdoor niet wezenlijk wordt veranderd en de wijzigingen in redelijkheid door de klant dienen te worden geaccepteerd. Wij zijn niet verplicht dergelijke wijzigingen aan reeds geleverde producten aan te brengen.
 9. Wij gaan uit van een schone en intacte omgeving op de plaats van gebruik, vrij van chemische, elektrochemische of elektrische invloeden of andere agressieve middelen (bijv. dampen, chemicaliën, oplosmiddelen, straling, enz.). Wij gaan uit van een omgevingstemperatuur tussen 5 en 40 °C en een maximale luchtvochtigheid van 70%. Afwijkingen hiervan moeten door de klant voor het sluiten van de overeenkomst aan ons worden meegedeeld.

 

§ 4: Prijzen; Betaling; Prijsaanpassingen

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen af fabriek exclusief verzendkosten. De prijzen worden vermeerderd met omzetbelasting tegen het geldende wettelijke tarief. Betaling dient te geschieden overeenkomstig de in het aanbod vermelde betalingsvoorwaarden.
 2. Alle installaties, montagewerkzaamheden, mechanische inbedrijfstelling en in- of uitbouw die door de klant worden verlangd, zullen, tenzij anders is overeengekomen, afzonderlijk in rekening worden gebracht,. De facturering geschiedt vervolgens het betreffende serviceverslag. Naar onze Algemene Montagevoorwaarden wordt uitdrukkelijk verwezen.
 3. Indien zich in de loop van het project wijzigingen voordoen die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen en extra kosten met zich brengen, zullen wij deze zien als meerwerk en behouden wij ons het recht behouden deze bij de klant in rekening te brengen.
 4. De in onze aanbieding of bij het sluiten van de overeenkomst vermelde prijzen zijn gebaseerd op onze calculatie ten tijde van het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen - zelfs na het sluiten van de overeenkomst - indien er meer dan vier maanden liggen tussen het sluiten van de overeenkomst en een overeengekomen leveringsdatum. Indien zich tijdens een dergelijke periode een belangrijke wijziging voordoet in onze calculatie als gevolg van kostenstijgingen, bijvoorbeeld als gevolg van een stijging van de materiaal-, energie- of loonkosten, met als gevolg een prijsstijging van het product van ten minste 5%, behouden wij ons het recht voor om onze prijzen te verhogen overeenkomstig de gewijzigde omstandigheden. Dit geldt niet indien wij in gebreke zijn met de levering. Indien de stijging meer dan 5% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. De koper is alleen gerechtigd betalingen in te houden voor zover zijn tegenvorderingen onbetwist zijn of in rechte met gezag van gewijsde zijn vastgesteld.
 6. De klant is alleen gerechtigd tot verrekening van tegenvorderingen voor zover deze onbetwist zijn of in rechte met gezag van gewijsde zijn vastgesteld.

 

§ 5: Leveringstermijn; vertragingen in de levering

 1. 1. De leveringstermijn vloeit voort uit de afspraken tussen de contractspartijen. De naleving van de leveringstermijn door ons veronderstelt dat alle commerciële en technische vragen tussen de contractspartijen zijn opgehelderd en dat de klant aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.
  De verplichtingen die op de klant rusten zijn met name de tijdige verstrekking van
  • CAD-modellen van de werkstukken (blanco/afgewerkt onderdeel)
  • Gegevens van machine(s)
  • Gegevens van tool(s)
  • Type robot
  • Bestek en specificaties (indien van toepassing) van de eindafnemer
  • Alle overeengekomen onderdelen en monsters voor het uitvoeren van tests
  • Verstrekking van de nodige officiële certificaten of vergunningen
  • Technische vrijgave
  • Doen van een aanbetaling (indien van toepassing)
  De verplichtingen van de klant worden in individuele gevallen op basis van de product-specificatie aangepast of uitgebreid en door ons aan hem meegedeeld.
  Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de uitbreiding in § 7, lid 2, voor leveringen op terrein van functionele constructie van grijpersystemen.
  Indien de klant zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, wordt onze leveringstermijn met een redelijke termijn verlengd. Dit is niet van toepassing indien de vertraging in redelijkheid voor onze rekening en risico komt.
 2. In geval van latere wijzigingen van de overeenkomst door partijen, die de leveringstermijn kunnen beïnvloeden, wordt de leveringstermijn met een redelijke termijn verlengd, tenzij bijzondere afspraken zijn gemaakt.
 3. De naleving van de leveringstermijn geschiedt onder de voorwaarde (en is in zoverre voorwaardelijk) van een correcte en tijdige levering door onze leveranciers. Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van eventuele vertragingen die zich voordoen.
 4. De leveringstermijn wordt geacht te zijn nageleefd indien het product onze fabriek bij het verstrijken van de leveringstermijn heeft verlaten of indien de kennisgeving van gereedheid voor verzending is gegeven. Voor zover een oplevering dient plaats te vinden, is, behoudens een gerechtvaardigde weigering van de oplevering, de datum van oplevering of, indien van toepassing, de kennisgeving van gereedheid voor oplevering bepalend.
 5. Wij hebben het recht deelleveringen uit te voeren, zolang de resterende delen van de levering binnen een redelijke leveringstermijn worden geleverd en de acceptatie daarvan in redelijkheid van de klant mag worden verwacht.
 6. Indien de verzending of de oplevering wordt vertraagd om redenen die voor rekening en risico van de klant komen, kunnen de ten gevolge van de vertraging gemaakte kosten aan de klant in rekening worden gebracht, te rekenen vanaf één maand na kennisgeving van de gereedheid voor verzending of oplevering.
 7. Indien de levertijd wordt vertraagd door overmacht of onvoorziene gebeurtenissen (bijv. natuurrampen, epidemieën, gewapende conflicten, revolutie, terrorisme, sabotage, nucleaire/reactorongevallen, stakingen, rechtmatige weigering tot toelating tot werkzaamheden, tekorten aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van noodzakelijke officiële vergunningen, reiswaarschuwingen, niet-levering of onjuiste of ontijdige levering door leveranciers), worden wij voor de duur van de gebeurtenis ontheven van onze uitvoerings- en leveringsverplichtingen en wordt de leveringstermijn met een redelijke termijn en met inachtneming van een redelijke (extra) aanloopperiode verlengd. Dit geldt ook indien dergelijke omstandigheden zich voordoen nadat wij in verzuim zijn geraakt. .
 8. De klant kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden indien voor het moment van de overgang van het risico de volledige te leveren prestatie blijvend onmogelijk wordt. Bovendien kan de de overeenkomst ontbinden indien, in het geval van een order, de uitvoering van een deel van de levering onmogelijk wordt en de klant een gerechtvaardigd belang heeft bij het afwijzen van de gedeeltelijke levering. Indien dit niet het geval is, moet de klant de aan de gedeeltelijke levering toe te rekenen contractprijs betalen. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing indien wij niet in staat zijn om te presteren. Voor het overige gelden de aanspraken volgens § 10 nr. 2. Indien de onmogelijkheid of het niet in staat zijn te presteren optreedt tijdens schuldeisersverzuim aan de zijde van de klant of indien de klant uitsluitend of overwegend verantwoordelijk is voor deze omstandigheden, blijft de klant verplicht tot de overeengekomen tegenprestatie.
 9. Indien de klant schade lijdt ten gevolge van een vertraging in de levering die in redelijkheid voor onze rekening en risico komt , heeft hij het recht op een forfaitaire vergoeding voor de opgetreden vertraging. Deze vergoeding bedraagt 0,5% voor elke volle week vertraging, maar in totaal hoogstens 3% van de contractprijs voor het deel van de door ons te leveren prestatie dat door de vertraging niet tijdig kan worden benut.
 10. Indien de klant ons na opeisbaarheid - rekening houdend met de wettelijke uitzonderingen - een redelijke termijn stelt voor de nakoming van de te leveren prestaties wordt de prestatie binnen deze termijn niet alsnog geleverd, heeft de klant het recht om op grond van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen de overeenkomst te ontbinden. De klant verbindt zich ertoe om, ingeval aan de voorwaarden voor ontbinding van de overeenkomst is voldaan binnen een redelijke termijn mee te delen of hij gebruik zal maken van zijn recht op ontbinding. Verdere aanspraken wegens vertraging bestaan uitsluitend op grond van § 10 lid 2.

 

§ 6: Verzending; Risico-overdracht; Aanvaarding

 1. Het risico van toevallige teloorgang of toevallige verslechtering gaat over op de klant zodra het product geheel of in deellevering wordt overhandigd aan de persoon die het transport uitvoert, maar uiterlijk op het moment dat het product onze fabriek met het oog op verzending heeft verlaten. Dit geldt ongeacht of de verzending geschiedt vanaf de plaats van uitvoering van de overeenkomst en wie de vervoers-/verzendkosten draagt.
 2. Voor zover een oplevering dient plaats te vinden, is deze bepalend voor de overgang van het risico. De oplevering dient te worden uitgevoerd onmiddellijk op de overeengekomen opleveringsdatum, dan wel na onze kennisgeving van gereedheid voor oplevering. De klant mag de oplevering niet weigeren in geval van een niet-wezenlijke gebrek.
 3. Indien het product voor verzending of oplevering gereed is en de klant van de gereedheid voor verzending/oplevering in kennis is gesteld, en indien de verzending of oplevering die redelijkerwijs niet voor onze rekening en risico komen, vertraging oploopt, gaat het risico op de klant over op de dag van de kennisgeving van de gereedheid voor verzending of oplevering. Wij zijn gehouden op kosten van de klant de door hem gevraagde verzekeringen af te sluiten.

 

§ 7: Aanvullende voorschriften voor het gebied van functionele samenstellingen/ grijpersystemen

 1. Het volgende geldt voor standaard-, project- of klantspecifieke samenstellingen:
  a) De gewichtsspecificaties in de tekst betreffende het artikel zijn gebaseerd op schattingen en zijn niet-bindend.
  b) Met de noodzaak van smering van afzonderlijke onderdelen wordt rekening gehouden door middel van een schroefdraadboring per smeerpunt direct op de verbruiker of door middel van een smeernippel op de verbruiker. Eventueel benodigde extra onderdelen (smeerbussen, zuiger-verdelers, enz.) worden niet aangeboden, tenzij dit uitdrukkelijk in de tekst van de aanbieding is vermeld.
  c) Markering of etikettering van actuatoren, kabels en andere elektrische componenten maakt geen deel uit van de basisaanbieding. Op verzoek kan dit tegen een meerprijs worden aangeboden.
  d) Servo-elektrische assen zijn voorzien van een referentiemarkering.
  e) In onze standaardversie zijn sensoren opgenomen voor de detectie van zinvolle schakeltoestanden op de actuator. Bij afwijkende versies worden de omvang en de prijs vooraf bepaald.
  f) De bekabeling en bedrading van de actuators, alsmede de levering van kleppen, slangen en kabels kunnen op verzoek tegen meerprijs worden aangeboden.
  g) De onderdelen zijn over het algemeen niet geschilderd. Stalen onderdelen zijn gepolijst of gehard. Aluminium / roestvrijstalen onderdelen zijn ruw en ongelakt. Schilderen is altijd mogelijk tegen een meerprijs.
 2. Verplichtingen van de klant die gelden in aanvulling op § 5 nr. 1
  a) De koper stelt ons ca. 2 weken voor de leverdatum kosteloos vooraf bepaalde en op elkaar afgestemde onderdelen (bijv. servomotoren, rotatieassen, enz.) ter beschikking.
  b) Voor de levering van het grijpsysteem controleren wij de werking ervan. Daartoe stelt de klant ons ca. 2 weken voor de bestelde leverdatum kosteloos het (de) benodigde monsteronderde(e)l(en) ter beschikking in de voor het grijpproces voor de eindmontage beslissende bewerkingstoestand. Indien het voor de klant niet mogelijk is het monster ter beschikking te stellen, dragen wij geen kosten voor gebreken die bij een behoorlijke grijpproef tijdens de eindmontage in de fabriek hadden kunnen worden vastgesteld en aldus hadden kunnen worden vermeden.
  Een document met het leveringsadres en de vereiste informatie over de onderdelen kan op verzoek worden verstrekt.

 

§ 8: Aanvullende voorschriften voor het gebied van modulaire bouw / complete systemen / installatiebouw

 1. Basisaanbiedingen / standaardprocedure
  Voor de in onze offertes / orderbevestigingen beschreven modules, complete systemen en installaties geldt de hier beschreven standaardprocedure, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  a) De modules, complete systemen en installaties worden in onderdelen geassembleerd en vóór levering in onze fabriek getest. Voorafgaand aan de levering kan een inspectie (functionaliteitscontrole) van de modules, complete systemen en installaties door de klant in onze fabriek worden gepland. De fabrieksassemblage wordt projectspecifiek met de klant gecoördineerd. In ieder geval zijn de beschermende omheining en de eventueel noodzakelijke afzuiging uitgesloten.
  b) Indien oplevering is overeengekomen, vindt deze plaats na de inbedrijfstelling. De exacte opleveringscriteria worden vastgelegd in een opleveringsspecificatie voordat de order wordt bevestigd.
  c) Indien scholing uitdrukkelijk als extra prestatie is overeengekomen, volgt deze scholing (theorie) en instructie (praktijk) aansluitend op de montage en inbedrijfstelling. Alleen geschoold personeel mag het systeem bedienen.
  d) Indien productieondersteuning uitdrukkelijk als extra prestatie is overeengekomen, vindt productieondersteuning plaats aansluitend op de montage en inbedrijfstelling plaats. De productieondersteuning wordt uitgevoerd volgens afspraak tijdens de normale werkuren (8-16 uur) en wordt vermeld in de aanbieding.
 2. Prestatiegegevens
  a) De prestatiegegevens van de modules, complete systemen en installaties zijn afhankelijk van de toepassing. De definitieve prestatiegegevens kunnen worden vastgesteld tijdens de engineeringsfase. Alle vooraf gedane mededelingen zijn louter informatief van aard en niet bindend.
  b) Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de technische beschikbaarheid van de modules, complete systemen of installaties 92% volgens VDI 3423 voor de in het bestek beschreven toepassingsgebieden.
 3. Garantieverklaring
  a) Wij garanderen de volledigheid van de in de aanbieding beschreven installatie, alsmede van de daarvoor benodigde documentatie (volledigheidsgarantie).
  b) Wij garanderen dat de aangeboden apparatuur aan de vereiste taken in overeenstemming met de daaraan te stellen eisen kan uitvoeren (functionele garantie).

 

§ 9: Aanspraken op grond van gebreken in de geleverde prestatie (non-conformiteit); materiële en juridische gebreken

Wij zijn voor gebreken in de geleverde prestatie - behoudens § 10- uitsluitend aansprakelijk overeenkomstig de navolgende bepalingen:

A. Materiële gebreken

 1. 1. Naar onze keuze zullen wij die onderdelen van de levering herstellen of kosteloos vervangen, die gebrekkig blijken te zijn ten gevolge van een omstandigheid die zich vóór de risico-overgang heeft voorgedaan. De ontdekking van dergelijke gebreken moet onmiddellijk na het bekend worden schriftelijk aan ons worden gemeld. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.
 2. 2. De klant moet ons, na overleg met ons, de noodzakelijke tijd en gelegenheid geven om alle herstellingen en vervangende leveringen uit te voeren die wij noodzakelijk achten. Anders zijn wij bevrijd van de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Alleen in dringende gevallen (gevaar voor de bedrijfsveiligheid, voorkomen van onevenredig grote schade) heeft de klant het recht om het gebrek zelf te verhelpen of door derden te laten verhelpen en van ons vergoeding van de noodzakelijke kosten te verlangen. De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van de dringende gevallen.
 3. 3. Van de directe kosten die uit de herstel- of vervangende levering voortvloeien, nemen wij - voor zover de klacht gegrond blijkt te zijn - de kosten van het vervangende onderdeel inclusief verzending voor onze rekening. Bovendien nemen wij de kosten van de demontage/installatie, de kosten van de terbeschikkingstelling van de nodige monteurs en assistenten, met inbegrip van de reiskosten, voor onze rekening, voor zover wij hierdoor geen onevenredige belasting ondervinden. Indien het geleverde product zich niet op de ons bekende vestigingsplaats van de klant bevindt, draagt de klant de daardoor veroorzaakte extra vervoers- en reiskosten.
 4. 4. De klant heeft in het kader van de wettelijke bepalingen het recht de overeenkomst te ontbinden, indien wij - met inachtneming van de wettelijke uitzonderingen - een ons gestelde redelijke termijn voor het verhelpen van gebreken of voor vervangende levering vruchteloos laten verstrijken. Indien er slechts sprake is van een niet wezenlijk gebrek, heeft de klant slechts recht op redelijke vermindering van de contractprijs (partiële ontbinding). Het recht op vermindering van de contractprijs blijft in andere gevallen uitgesloten.
  Verdere aanspraken bestaan slechts op grond van § 10 nr. 2 van deze Algemene Voorwaarden.
 5. 5. Indien de klant ons heeft aangesproken op een gebrek in de nakoming van de door ons te leveren prestatie(non-conformiteit) en blijkt dat er ofwel geen gebrek is, ofwel dat het beweerde gebrek berust op een omstandigheid die niet voor onze rekening en risico komt, zal de klant ons alle kosten vergoeden die wij in verband met het onderzoek van de klacht respectievelijk het noodzakelijke herstel van het gebrek hebben gemaakt, tenzij het niet gerechtvaardigde beroep op een gebrek in redelijkheid niet voor zijn rekening en risico komt.
 6. 6. In het bijzonder gaan wij niet uit van enige aanspraak wegens een gebrek in de nakoming van de door ons te leveren prestatie (non-conformiteit)
  a. voor schade en gebreken die ontstaan door ondeskundig of ongeschikt gebruik van het product, in het bijzonder door overbelasting (capaciteitsgrens), verkeerde of nalatige behandeling, ondeskundig onderhoud of verkeerde montage door de klant, gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen of verbruiksmateriaal, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden - tenzij de hier genoemde omstandigheden in redelijkheid voor onze rekening en risico komen;
  b. indien wettelijke of door ons gegeven installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingsvoorschriften door de klant of derden niet worden nageleefd, tenzij het gebrek in kwestie niet aan deze niet-naleving te wijten is;
  c. voor de gevolgen die ontstaan door ondeskundig herstel door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien de klant of door de klant ingeschakelde derden zonder onze toestemming wijzigingen aan het product aanbrengt of onderdelen vervangt, tenzij het gebrek in kwestie daaraan niet te wijten is;
  d. voor de op grond van het normale gebruik veroorzaakte natuurlijke slijtage van het product of zijn afzonderlijke onderdelen (slijtage).
   

B. Juridische gebreken

 1. Indien het gebruik van het product leidt tot schending van industriële eigendomsrechten of auteursrechten in Nederland, zullen wij in principe op onze kosten het recht op verder gebruik voor de klant waarborgen of het product op een voor de klant redelijke manier zodanig wijzigen dat de schending van eigendomsrechten niet meer bestaat. Indien dit niet mogelijk is onder bedrijfseconomisch redelijke voorwaarden of binnen een redelijke termijn, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Onder de voornoemde voorwaarden hebben wij eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden. Bovendien vrijwaren wij de klant tegen onbetwiste of in rechte met gezag van gewijsde vastgestelde aanspraken van de houders van de betreffende eigendomsrechten.
 2. De voornoemde verplichtingen (§ 9 sectie B nr. 1) zijn, met uitzondering van het bepaalde in § 10 nrs. 2 en 3, in geval van inbreuk op industriële eigendomsrechten of auteursrechten, uitputtend geregeld. Zij bestaan bovendien alleen als
  • de klant ons onmiddellijk op de hoogte brengt van elke beweerdelijke inbreuk op industriële eigendomsrechten of auteursrechten,
  • de klant ons in redelijke mate ondersteunt bij de verdediging tegen gemaakte aanspraken of ons in staat stelt § 9 afdeling B lid 1 uit te voeren,
  • ons alle verweren en afwerende maatregelen met inbegrip van het treffen van een minnelijke (buitengerechtelijke) regeling voorbehouden blijven,
  • het juridisch gebrek niet berust op een instructie van de klant, de inbreuk niet is veroorzaakt doordat de klant het product zonder toestemming heeft gewijzigd of in strijd met de overeenkomst heeft gebruikt.

 

§ 10: Aansprakelijkheid; uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Indien door onze schuld het geleverde product door de klant niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt als gevolg van nalatige of gebrekkige uitvoering, aanbevelingen die voor of na het sluiten van de overeenkomst zijn gedaan of door schending van andere contractuele nevenverplichtingen - in het bijzonder instructies voor het gebruik en onderhoud van het geleverde - gelden in aanvulling op § 9 lid A de volgende bepalingen met uitsluiting van verdere aanspraken van de klant.
 2. Voor schade die niet aan het product zelf is ontstaan - ongeacht de rechtsgrond - zijn wij aansprakelijk overeenkomstig het volgende:
  a. in geval van opzet
  b. in geval van grove nalatigheid van de eigenaar van Zimmer / haar organen of haar leidinggevende werknemers
  c. in geval van verwijtbare schade aan leven, lichaam of gezondheid
  d. in het geval van gebreken die wij bedrieglijk hebben verzwegen
  e. in het kader van een garantieverplichting (met name in het kader van § 8, lid 3)
  f. voor zover er kop grond van wettelijke productaansprakelijkheid aansprakelijkheid bestaat voor persoonlijk letsel of zaakschade aan particulier gebruikte zaken.
 3. Bij opzettelijke schending van contractuele kernverplichtingen (=verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen) zijn wij ook aansprakelijk bij grove nalatigheid van niet-uitvoerende medewerkers en bij lichte nalatigheid, in het laatste geval beperkt tot de voor de overeenkomst typische, redelijkerwijs voorzienbare schade. Verdere aanspraken zijn uitgesloten. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers voor schade.

 

§ 11: Verjaring

 1. Alle aanspraken van de klant - ongeacht de rechtsgrond - verjaren bij het gebruik in éénploegendienst na afloop van twaalf maanden. In geval van het gebruik van het product in meerploegendienst wordt de verjaringstermijn - ongeacht de rechtsgrond - tot zes maanden verkort.
 2. De in lid 1 bedoelde verjaringstermijnen beginnen te lopen op de dag na de oplevering of de ingebruikneming, doch uiterlijk binnen een maand na levering. Dit geldt ook voor de verjaringstermijn voor vorderingen uit hoofde van een regresrecht in de toeleveringsketen overeenkomstig artikel 7:25 BW.
 3. De wettelijke verjaringstermijnen gelden daarentegen voor de schadeclaims volgens § 10 Z. 2 a) tot d) en f), alsmede voor gebreken aan een gebouw en gebreken aan producten die volgens hun gebruikelijke werkwijze voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt.

 

§ 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons de eigendom van het product voor tot de ontvangst van alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen. Indien montagediensten of andere aanvullende diensten moeten worden verleend, gaat de eigendom van het geleverde product pas op de klant over na ontvangst van de montageprijs of van het gedeelte van de betaling dat overeenkomt met de verrichte dienst.
 2. Wij zijn gerechtigd ons product op kosten van de klant te verzekeren tegen diefstal, breuk, brand, water en andere schade, tenzij de klant aantoonbaar zelf de verzekering heeft afgesloten.
 3. De klant mag het product slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Zimmer verkopen, in pand geven of indien de wet van het land waarin de klant is gevestigd zulks in beginsel toestaat, tot zekerheid overdragen. In geval van inbeslagneming, verbeurdverklaring of andere beschikkingen door derden, moet hij ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen.
 4. In geval de klant in strijd handelt met de overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsverzuim, hebben wij, in voorkomende gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling, overeenkomstig de wettelijke bepalingen het recht de overeenkomst te ontbinden en het geleverde terug te nemen. De klant is in dat geval verplicht tot afgifte het product . Het inroepen van het eigendomsvoorbehoud alsmede de inbeslagneming van het productdoor ons geldt niet als terugtrekking uit de overeenkomst. Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud moet de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen wanneer een derde aanspraken op of rechten op een onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaak doet gelden. De klant ondersteunt ons kosteloos bij het behartigen van onze belangen.

 

§ 13: Gebruik van software; gebruik van verstrekte documenten, rechten van derden

 1. 1. Voor zover software tot de leveringsomvang behoort, wordt de klant een niet-exclusief recht op het gebruik van de geleverde software met inbegrip van de bijbehorende documentatie verleend. Deze wordt verstrekt voor gebruik op het daarvoor bestemde product. Het gebruik van de software op meer dan één systeem is niet toegestaan.
 2. De klant mag de software slechts voor zover wettelijk toegestaan van de objectcode in de broncode omzetten, verveelvoudigen, bewerken, vertalen. Het is de klant niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Zimmer, de gegevens van de fabrikant - in het bijzonder auteursrechtelijke vermeldingen (copyright- of registratiekenmerken) - te verwijderen of te wijzigen.
 3. Alle andere rechten op de software en de documentatie, met inbegrip van kopieën, blijven bij ons of bij de softwareleverancier. Het verlenen van sublicenties is niet toegestaan.
 4. 2. Ongeacht de concrete inhoud van de opdracht (ontwerp, prestaties op het gebied van engineering, enz.) behouden wij ons alle eigendomsrechten en auteursrechten voor op alle door ons vervaardigde documenten en gegevensdragers, afbeeldingen, tekeningen, monsters, berekeningen, ramingen, documentatie en andere documenten, alsmede op soortgelijke informatie van fysieke en niet-fysieke aard - ook in elektronische vorm - die aan de klant wordt verstrekt. Zij mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in de overeenkomst zijn bepaald en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor derden toegankelijk worden gemaakt. . Dit geldt in het bijzonder voor documenten die door ons als "vertrouwelijk" worden aangemerkt.
 5. 3. De door de klant aan ons overhandigde technische documentatie, die wij bijvoorbeeld nodig hebben voor de uitvoering van de overeengekomen prestatie, mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst.
 6. 4. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door de klant aan ons verstrekte documenten berust uitsluitend bij de klant.
 7. 5. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de door de klant aan ons verstrekte documenten (bijv. gegevens, afbeeldingen, tekeningen, monsters, documentatie, plannen, enz.) en andere informatie geen inbreuk maken op rechten van derden, met name industriële eigendomsrechten en auteursrechten. Indien derden ons wegens de exploitatie, het gebruik of de verveelvoudiging van de ons door de klant ter beschikking gestelde documenten aansprakelijk houdt wegens schending van auteursrechten of industriële eigendomsrechten of wegens schending van het mededingingsrecht, is de klant verplicht ons bij de verdediging tegen een dergelijke aanspraak te ondersteunen. Bovendien dient hij ons alle schade die wij dientengevolge lijden, met inbegrip van de advocaatkosten, griffierechten en overige juridische kosten.

 

§ 14: Gegevensbescherming; verklaring van toestemming van de besteller

 1. De voor de afwikkeling van de order vereiste gegevens, met name naam en adres van de klant, worden door ons elektronisch verwerkt en gebruikt voor de afwikkeling van de order, met name de communicatie met de klant of de afwikkeling van overeenkomstige aanvragen van de klant. De contractgegevens zullen ook worden gebruikt om indien nodig een kredietcontrole te laten uitvoeren door een kredietinformatiebureau. Het opslaan en verwerken van de gegevens van de klant door ons geschiedt met strikte inachtneming van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Door een aanvraag bij ons in te dienen, uiterlijk bij het sluiten van een overeenkomst, stemt de klant in met het verwerken en het gebruik van zijn gegevens zoals beschreven in het eerste lid. De klant stemt er voorts mee in dat wij in geval van contractbreuk door de klant deze gegevens mogen doorgeven aan personen die wij belasten met het afdwingen van onze eigen vorderingen en rechten. De klant stemt er eveneens mee in dat het door ons ingeschakelde postbedrijf ons het juiste adres van de klant meedeelt indien een postzending niet op het eerder bekende adres kon worden afgeleverd.
  De klant heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor het verwerken en het gebruik van zijn gegevens op elk moment in te trekken. Hij kan te allen tijde schriftelijk verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. De klant heeft te allen tijde het recht om informatie te vragen over de gegevens die over zijn persoon zijn opgeslagen, de herkomst en de ontvangers ervan, het gebruik van de gegevens en het desbetreffende doel.

 

§ 15: Toepasselijk recht; Bevoegde rechter; Diversen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, dat geldt voor de rechtsbetrekkingen tussen binnenlandse partijen.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst zullen door de meest gerede partij uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de ten aanzien van de statutaire zetel van Zimmer bevoegde rechter.. Wij hebben echter ook het recht een vordering in te stellen bij de ten aanzien van de hoofdvestiging van de klant bevoegde rechter.
 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of enige bepaling in het kader van andere overeenkomsten tussen ons en de klant geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar mocht blijken of worden, of indien er een leemte in deze Algemene Voorwaarden mocht blijken te bestaan, dan wordt de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten daardoor niet aangetast. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geldt de geldige of afdwingbare bepaling die het dichtst bij het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling komt als overeengekomen. In geval van een leemte wordt geacht datgene te zijn overeengekomen dat in overeenstemming is met het doel van deze Algemene Voorwaarden zou zijn overeengekomen, indien contractspartijen het betreffende onderwerp van meet af aan in overweging hadden genomen.
 4. Voor zover deze Algemene Voorwaarden een schriftelijke vorm voorschrijven, volstaat verzending per fax of e-mail om aan de schriftelijke vorm te voldoen.