Общи условия за доставки в областта на цялoстният бизнеса със системи

PDF DOWNLOAD

Цимер Груп България ЕООД
Седалище: 2400 Радомир, ул. ‚Добруджа“ 2
Управител: Николай Николов
Статус: май 2023 г.
 

§ 1: Обхват на приложение, валидност на тези условия

 1. Настоящите Общи условия за доставки в областта на цялостния бизнес със системи (накратко: "Общи условия за доставки") на Цимер Груп България ЕООД (= наричано по-нататък "ние" или "нас") се прилагат само за такива физически или юридически лица или персонални търговски дружества с юридическа правоспособност, които при сключването на договора с нас действат в рамките на своята търговска или независима професионална дейност (предприемачи), както и за юридически лица по публичното право и специални публични фондове.
 2. Всички услуги за клиенти и доставки от Цимер Груп България ЕООД в областта на цялостния бизнес съссистеми (наричани по-долу "доставки" или "услуги") се извършват изключително въз основа на настоящите Общи условия за доставка. С настоящото изрично се отхвърлят референции или позовавания на клиента на неговите Общи условия по отношение на неговите Общи правила и условия за търговска дейност. Такива търговски условия, които се отклоняват от нашите Общи правила и условия за търговска дейност, няма да бъдат признати от нас, освен ако не сме се съгласили изрично с тяхната валидност в писмена форма. Нашите Общи правила и условия за търговска дейност се прилагат и ако извършваме доставките и работните услуги, знаейки, че условията на клиента противоречат на нашите и доставка или се отклоняват от тях.
 3. В рамките на договори, в които преобладава частта за монтаж, пускане в експлоатация или ремонт, поддръжка или други услуги, Общите условия за монтаж, пускане в експлоатация, ремонт, поддръжка и други услуги на Цимер Груп България ЕООД имат предимство пред тези договори. В случай на противоречие на разпоредбите на настоящите Общи условия за доставки в областта на цялсотния бизнес със системи на , Цимер Груп България ЕООД първите имат предимство.
   

§ 2: Оферта, договорно основание, сключване на договор

 1. При липса на специално споразумение, договорът с нас се сключва след получаване на потвърждение на поръчката от клиента, което може да бъде направено устно, по телефона, писмено, по факс или по електронна поща. Във всички случаи обаче договорът се сключва най-късно при изпращането на предмета на доставката.
 2. Нашите оферти винаги подлежат на промяна и не са обвързващи. Офертите и поръчките на купувача са обвързващи за нас само дотолкова, доколкото ние ги потвърдим в горепосочения формуляр или ги изпълним чрез изпращане на предмета на доставка.
 3. Писмото за поръчка, писмените споразумения от преговорите за възлагане на поръчката и другите писмени споразумения, направени във връзка с тях (спецификации, други спецификации на изискванията и т.н.), стават основа на договора.
  Всички предписания към крайния клиент трябва да бъдат посочени в потвърждението на поръчката, за да се прилагат. Ние се стремим да ги вземем предвид принципно и, евентуално срещу допълнително заплащане или в ограничена форма.
   

§ 3. Състояние на артикулите за доставката; промени в проекта; списък на материалите; чертежи за одобрение; съответствие; инструкции за монтаж и експлоатация, условия на околната среда

 1. Информацията, съдържаща се в нашите публични изявления, напр. в каталози, брошури, реклами, ценови листи - също и под формата на илюстрации - относно свойствата на нашите артикули за доставка (напр. тегло, размери, вместимост, сензори и др.), не е обвързваща, освен ако изрично не стане част от договора. Тя не представляват спецификации за качество, освен ако това не е изрично договорено между нас и купувача. Публичните изявления, направени от трети страни, например от нашите доставчици или помощници, са част от качеството на нашите артикули за доставка, само ако това е било изрично договорено между нас и купувача в момента на сключване на договора или ако ние самите изрично сме потвърдили такива изявления, направени от трети страни, в публични изявления в писмена форма.
 2. Спазването на други стандарти извън сертификацията по ISO 9001 (напр. ANSI и др.) е доброволно и само ако това е изрично договорено в писмена форма.
 3. Информацията относно качеството или дълготрайността на нашите артикули за доставка не съдържат гаранция, по-специално никаква гаранция за качество или дълготрайност, освен ако изрично не поемем такава в писмена форма.
 4. Що се отнася до изпълнението на чертежите, обменът на 3D трябва да се извършва от двете страни в стъпков формат, а за 2D чертежите - в dwg/dxf формат във формат . Zimmer рамка за чертежи. За предпочитане е да се обменят 3D данни. Проверката на контура на неизправността на приспособлението/машината, както и проверката на носимоспособността и обхвата се извършват винаги от клиента, освен ако не е договорено друго. Окончателната проверка е отговорност на клиента и се потвърждава с одобрение на чертежа. Ако е необходимо, към документите за одобрение се прилагат пневматичен план и електронен план във формат WS-CAD в цифров вид. При поискване могат да бъдат предложени версии в различни формати.
 5. Документацията е в съответствие с изискванията на Директива 2006/42/ЕО относно машините. Декларацията за съответствие съгласно приложение II А или декларацията за вграждане съгласно приложение II Б към Директива 2006/42/ЕО за машините е част от обхвата на доставката.
 6. Инструкциите за сглобяване и експлоатация са изготвени в съответствие с Директива за машините 2006/42/ЕО, приложение I, глава 1.7.4 и следващите. Инструкции на всеки друг език на страна от ЕС се предлагат срещу заплащане и при изрично поискване от клиента. Всички наши продукти са стандартно оборудвани с оригинални инструкции за експлоатация на немски или английски език. Ние предоставяме тези оригинални инструкции за експлоатация безплатно. За всички останали езици на Общността ценова листа може да бъде получена от нашия отдел за продажби на нашия уебсайт в раздел "Сервиз" (връзка). Тези инструкции за сглобяване и експлоатация са обозначени като "превод на оригиналните инструкции за експлоатация" (МДП 2006/42/ЕО, гл. 1.7.4.1, буква б).
  За всички инструкции на официални езици извън обхвата на Директивата относно машините 2006/42/ЕО се прилагат цените и сроковете за доставка в съответствие с договорените оферти или потвържденията на поръчките. Предаване на изходни документи за независими преводи от трети страни не може да се осъществи поради постоянно действащата верига от процеси на нашата услуга за изменение и актуализация.
 7. Нашият списък с предпочитани материали за работа (стандарти на производителя) е на разположение при поискване. Списъкът с материали може да бъде адаптиран индивидуално за конкретни проекти и нужди след консултация и, ако е необходимо, срещу възстановяване на допълнителни разходи.
 8. Имаме право да правим промени в обхвата на доставката, посочен в офертата, които остават в съответствие с договорените спецификации на крайния клиент, без това да води до промени във функциите или до увеличаване на разходите. Запазваме си правото да правим промени в дизайна или формата на предметите на доставката, които се дължат на подобрения в технологиите или законовите изисквания по време на периода на доставка, при условие че предметът на доставката не се променя значително в резултат на това и промените са разумни за клиента. Ние не сме задължени да правим такива промени дори по отношение на вече доставени продукти.
 9. Очакваме чиста и защитена среда на мястото на употреба, без химически, електрохимически или електрически въздействия или други агресивни агенти (напр. пари, химикали, разтворители, радиация и др.). Очакваме температура на околната среда между 5 и 40 °C и максимална влажност от 70 %. Клиентът трябва да ни уведоми за отклоненията от тези стойности преди сключването на договора.
   

§ 4: Цени; плащане; корекции на цените

 1. Освен ако не е уговорено друго, нашите цени са франко завода без доставка. Към цените се добавя данък добавена стойност по съответната законова ставка. Плащането се извършва в съответствие с условията за плащане, посочени в офертата.
 2. Всички инсталации, монтажни работи, механично пускане в експлоатация и монтаж/демонтаж, които може да са необходими или поискани от клиента, се фактурират отделно, освен ако не е договорено друго. Фактурирането се извършва в съответствие с доклада за услугата. Направена е изрична препратка към нашите Общи условия за монтаж.
 3. Ако в хода на проекта настъпят промени, които не са в нашата сфера на отговорност и изискват допълнителни разходи, ние ги обявяваме за допълнителни разходи и си запазваме правото да ги поискаме от клиента.
 4. Цените, посочени в нашата оферта или при сключване на договора, се основават на нашите изчисления към момента на подаване на офертата или сключване на договора. Запазваме си правото да коригираме цените дори след сключването на договора ако между сключването на договора и договорената дата на доставка има повече от четири месеца. Ако през този период има значителна промяна в нашето изчисление поради увеличение на разходите, например поради увеличение на разходите за материали, енергия или труд, което води до увеличение на цените на артикулите за доставка с поне 5%, си запазваме правото да увеличим цените си в съответствие с променените обстоятелства. Това не важи, ако сме в забава по отношение на доставката. Ако увеличението е с повече от 5 %, клиентът има право да прекрати договора.
 5. Купувачът има право да задържи плащанията само ако насрещните му вземания са неоспорими или са установени по съдебен ред.
 6. Клиентът има право да прихваща насрещни вземания от други правоотношения само доколкото те са безспорни или са установени по съдебен ред.
  ​​​​​​​

§ 5: Период на доставка; забавяне на доставката

 1. Срокът за доставка е резултат от споразуменията между страните по договора. Спазването на срока за доставка от наша страна изисква всички търговски и технически въпроси между страните по договора да са изяснени и клиентът да е изпълнил всички свои задължения.
  Задълженията на купувача са по-специално своевременното предоставяне на:
  • CAD модели на детайлите (заготовка/завършен детайл)
  • Данни за машината
  • Данни за приспособлението
  • Тип на робота
  • Ако е приложимо, спецификации, BMV на крайните клиенти
  • Предоставени са всички договорени компоненти и образци за провеждане на тестове
  • Предоставяне на необходимите официални сертификати или разрешителни
  • техническа версия
  • Ако е приложимо, плащане на депозит
  Задълженията на купувача се коригират или разширяват в отделни случаи въз основа на спецификацията на продукта, която му е съобщена от нас.
  Изрично се споменава разширението в § 7, точка 2 за бизнес областта на функционалните системи за конструиране/захващане.
  Ако клиентът не изпълни задълженията си, не ги изпълни изцяло или не ги изпълни навреме, нашият срок за доставка се удължава съответно. Това не се прилага, ако ние сме отговорни за забавянето.
 2. В случай на последващи изменения на договора от страна на страните, които могат да засегнат срока на доставка, той съответно се удължава, освен ако не са сключени специални споразумения.
 3. Спазването на крайния срок за доставка зависи от правилната и навременна доставка от страна на нашите доставчици. Ние ще ви информираме възможно най-скоро за всички закъснения, които станат очевидни.
 4. Срокът за доставка се счита за спазен, ако предметът на доставката е напуснал нашия завод или е било дадено уведомление за готовност за изпращане до изтичането на срока за доставка. Доколкото трябва да се извърши приемане, решаваща е датата на приемане освен в случай на обоснован отказ за приемане алтернативно уведомлението за готовност за приемане.
 5. Имаме право да извършваме частични доставки, стига останалите части за доставка да бъдат предоставени в рамките на разумен срок за доставка и това да не е неразумно за клиента.
 6. Ако изпращането или приемането се забави по причини, за които Купувачът носи отговорност, разходите, направени в резултат на забавянето, могат да бъдат начислени на Купувача, считано от един месец след уведомлението за готовност за изпращане или приемане.
 7. Ако времето за доставка се забави поради форсмажорни обстоятелства или непредвидими събития (напр. природни бедствия, епидемии, въоръжени конфликти, революция, тероризъм, саботаж, ядрени/реакторни аварии, стачки, законни локаути, недостиг на работна ръка, енергия или суровини, трудности при получаването на необходимите официални разрешения, предупреждения за пътуване, липса на доставка или неправилна или ненавременна доставка от страна на доставчиците), ние ще бъдем освободени от нашите задължения за изпълнение и доставка за времето на събитието и срокът за доставка ще бъде удължен по подходящ начин плюс разумен начален период. Това важи и ако тези обстоятелства настъпят след като сме изпълнили задълженията си .
 8. Купувачът може да се откаже от договора без предизвестие, ако Доставчикът не е в състояние да изпълни целия договор преди прехвърлянето на риска. Освен това Купувачът може да се откаже от договора, ако в случай на поръчка изпълнението на част от доставката стане невъзможно и Купувачът има основателна причина да откаже частичната доставка. Ако случаят не е такъв, клиентът трябва да заплати цената на договора, отнасяща се до частичната доставка. Същото важи и в случай на невъзможност за изпълнение от наша страна. Във всички останали отношения се прилагат претенциите съгласно § 10 № 2. Ако невъзможността или неспособността възникне по време на забавянето на приемането или ако клиентът е единствено или предимно отговорен за тези обстоятелства, той остава задължен за насрещно изпълнение.
 9. Ако клиентът претърпи вреди в резултат на забавяне, за което сме отговорни, той има право да поиска еднократно обезщетение за забавянето. То е в размер на 0,5 % за всяка пълна седмица на закъснението, но общо не повече от 3 % от възнаграждението за тази част от работата, която трябва да бъде извършена от нас и която не може да бъде използвана навреме поради закъснението.
 10. Ако клиентът ни определи разумен срок за изпълнение след датата на падежа - като се вземат предвид законовите изключения - и ако този срок не бъде спазен, клиентът има право да се откаже от договора в рамките на законовите разпоредби. Клиентът се задължава да заяви в разумен срок дали ще упражни правото си на отказ, ако са налице основания за отказ. Допълнителни претенции, дължащи се на забава, се определят изключително в съответствие с § 10, точка 2.
  ​​​​​​​

§ 6: Изпращане; прехвърляне на риска; приемане

 1. Рискът от случайно изгубване или случайно влошаване на качеството преминава върху клиента от момента на предаване на предмета на доставката/частичната доставка на лицето, извършващо транспорта, но най-късно от момента, в който предметът на доставката/частичната доставка е напуснал нашите производствени помещения с цел изпращане. Това важи независимо от това, дали доставката се извършва от мястото на производство и кой поема транспортните/спедиторските разходи.
 2. Доколкото трябва да се извърши приемане, то е решаващо за прехвърлянето на риска. То трябва да бъде извършено незабавно на датата на приемане, алтернативно след нашето уведомление за готовност за приемане. Клиентът не може да откаже приемане в случай на несъществен дефект.
 3. Ако предметът на доставката е готов за изпращане или приемане и купувачът е бил уведомен за готовността за изпращане/приемане и ако изпращането или приемането се забави по причини, за които ние не носим отговорност, рискът преминава върху купувача в деня на уведомяването за готовността за изпращане или приемане. Ние се задължаваме да сключим застрахователните полици, поискани от клиента, за негова сметка.

​​​​

§ 7: Допълнителни разпоредби за областта на функционалните възли/системи за захващане

 1. Следното се отнася за стандартни, проектни или специфични за клиента сглобки:
  a) Спецификациите на теглото в текста на артикула са приблизителни и необвързващи.
  ​​​​​​​b) Необходимостта от смазване на отделни компоненти е взета предвид: 1) с отвор с резба за точка на смазване директно върху консуматора или 2) чрез нипел за смазване върху консуматора. Всички необходими допълнителни компоненти (канички за смазване, разпределители на бутала и т.н.) не се предлагат, освен ако не са изрично посочени в текста на офертата.
  c) Обозначаването или етикетирането на задвижващи механизми, кабели и други електрически компоненти не е част от основната оферта. При поискване това може да се предложи срещу допълнително заплащане.
  d) Сервоелектрическите оси са снабдени с референтна маркировка.
  e) В нашата стандартна версия са включени сензори за откриване на чувствителни състояния за превключване на задвижващият механизъм. При различаващи се варианти обхватът и цената се определят предварително.
  f) При поискване и срещу допълнително заплащане могат да се предложат тръби и окабеляване на задвижващите механизми, както и доставка на клапани, маркучи и кабели.
  g) Компонентите обикновено не са боядисани. Стоманените части са полирани или закалени. Частите от алуминий/неръждаема стомана са необработени и небоядисани. Винаги е възможно боядисване срещу допълнително заплащане.
 2. Задължения на купувача, приложими в допълнение към § 5 № 1
  a) Купувачът трябва да ни предостави безплатно предварително определени и съгласувани части (напр. сервомотори, въртящи оси и др.) приблизително 2 седмици преди датата на доставка.
  b) Преди доставката на системата за захващане проверяваме функционирането на процеса на захващане. За тази цел клиентът ни предоставя безплатно необходимия(те) образец(и) на компонента(ите) в състоянието на обработка, което е определящо за процеса на захващане за окончателния монтаж, приблизително 2 седмици преди датата на доставка. Ако не е възможно купувачът да предостави мострата, ние не поемаме никакви последващи разходи за дефекти, които биха могли да бъдат открити и по този начин избегнати при подходящ тест за захващане по време на окончателния монтаж в завода.
  При поискване може да бъде предоставен документ с адрес за доставка и необходимата информация за компонентите.
   

§ 8: Допълнителни разпоредби в областта на модулното строителство / цялостните системи / изграждането на инсталации

 1. Основни оферти / стандартна процедура
  За модулите, цялостните системи и инсталациите, описани в нашите оферти/потвърждения за поръчка, се прилага стандартната процедура, описана тук, освен ако не е договорено друго в писмена форма.
  a) Модулите, цялостните системи и инсталации се сглобяват на части и се тестват в нашата фабрика преди доставката. Преди доставката може да се насрочи проверка (функционална проверка) на модулите, цялостните системи и инсталациите от страна на клиента в нашата фабрика. Монтажът в завода се съгласува с клиента в зависимост от конкретния проект. При всеки случай се изключват защитната ограда и всички необходими системи за извличане на въздух.
  b) Ако е договорено приемане, то се извършва след пускането в експлоатация. Точните критерии за приемане се записват в спецификация за приемане преди потвърждаване на поръчката.
  c) Ако обучението е било изрично договорено като допълнителна услуга при продажба, обучението (теория) и инструктажът (практика) се провеждат след монтажа и пускането в експлоатация. Само служител от обучен по този начин персонал има право да работи със системата.
  d) Ако производствената поддръжка е била изрично договорена като допълнително търговско условие тя ще бъде извършена след монтажа и въвеждането в експлоатация. Производствената поддръжка се извършва след договаряне в редовното работно време (8-16 ч.) и е показано в офертата
 2. Данни за производителност
  a) Експлоатационните характеристики на модулите, цялостните системи и инсталациите зависят от приложението. Окончателните експлоатационни данни могат да бъдат определени по време на инженерната фаза. Всички предварително обявени експлоатационни данни са само с информационна цел и нямат задължителен характер.
  b) Освен ако не е договорено друго, техническият капацитет на модулите, цялостните системи или инсталациите трябва да бъде 92 % съгласно VDI 3423 за обхвата, описан в спецификациите.
 3. Декларация за гаранция
  a) Гарантираме пълнотата на инсталацията, описана в офертата, както и на необходимата за нея документация (гаранция за пълнота).
  b) Гарантираме, че предлаганото оборудване ще изпълнява поставените задачи в съответствие с изискванията (функционална гаранция).
   

§ 9: Гаранционни искове; материални дефекти и дефекти на правото на собственост

Ние предоставяме гаранция за дефекти при доставката, като изключваме други претенции при спазване на § 10, както следва:

A. Дефекти на материала

 1. По наша преценка ние ще ремонтираме или заменим без дефекти и безплатно онези части от доставката, които се окажат дефектни в резултат на обстоятелство, настъпило преди прехвърлянето на риска. Откриването на такива дефекти трябва да ни бъде съобщено писмено незабавно след узнаването им. Подменените части стават наша собственост.
 2. След като се консултира с нас, клиентът трябва да ни предостави необходимото време и възможност да извършим всички ремонти и заместващи доставки, които считаме за необходими. В противен случай ще бъдем освободени от отговорност за произтичащите от това последици. Само в неотложни случаи (застрашаване на експлоатационната безопасност, предотвратяване на несъразмерно големи щети) клиентът има право сам да отстрани дефекта или да го възложи на трети лица и да поиска от нас възстановяване на необходимите разходи. Клиентът трябва да ни информира незабавно за спешните случаи.
 3. От преките разходи, произтичащи от поправката или доставката на резервна част, ние поемаме разходите за резервната част, включително доставката ако жалбата се окаже основателна. Освен това ние поемаме разходите за демонтаж/монтаж, разходите за осигуряване на необходимите монтьори и помощници, включително пътните разходи, доколкото това не ни натоварва непропорционално. Ако доставеният елемент не се намира в седалището на купувача, купувачът поема допълнителните разходи за увеличените транспортни и пътни разходи.
 4. В обхвата на законовите разпоредби клиентът има право да се откаже от договора, ако ние, като вземем предвид законовите изключения,оставим разумен краен срок, определен за нас за ремонта или доставката за замяна, да изтече без резултат. Ако е налице само несъществен дефект, клиентът има право само на намаляване на покупната цена. Правото на намаляване на цената на договора остава изключено в други случаи.
  Допълнителните претенции се определят в съответствие с § 10 № 2 от настоящите Общи условия.
 5. Ако клиентът е предявил претенция към нас поради предполагаеми права на дефект и се окаже, че или няма дефект, или претендираният дефект се основава на обстоятелство, което не ни задължава да предоставим гаранция, клиентът трябва да ни възстанови всички разходи, направени във връзка с разглеждането на уведомлението за дефект или последващото изпълнение, освен ако клиентът не носи отговорност за неоснователната ни претенция.
 6. По-специално, ние не поемаме отговорност
  a. за повреди и дефекти, причинени от неправилна или неподходяща употреба на предмета на доставка, по-специално поради претоварване (граница на капацитета), неправилно или небрежно боравене, неправилна поддръжка или неправилен монтаж от страна на клиента, използване на неподходящи експлоатационни материали или консумативи, неправилно строителство, неподходяща строителна основа, химически, електрохимически или електрически въздействия освен ако не сме отговорни за обстоятелства от горепосочения вид;
  b. ако Купувачът или трети лица не са спазили издадените от нас инструкции за монтаж, експлоатация, поддръжка и почистване, освен ако въпросният дефект във всеки случай не се дължи на такова неспазване;
  c. за последиците, причинени от неправилно отстраняване на дефекта от страна на клиента или трети лица, упълномощени от клиента, или ако клиентът или трети лица, упълномощени от клиента, направят промени в предмета на доставка или заменят части без наше съгласие, освен ако въпросният дефект не се дължи на това;
  ​​​​​​​d. за естественото износване на предмета на доставката / отделните части (износване).
   

​​​​​​​B. Правни недостатъци

 1. Ако използването на предмета на доставката води до нарушаване на права на индустриална собственост или авторски права в България, ние ще осигурим за наша сметка правото на по-нататъшно използване на клиента или ще променим предмета на доставката по разумен за клиента начин така, че нарушението на правата на собственост да отпадне. Ако това не е възможно при икономически обосновани условия или в разумен срок, клиентът има право да се откаже от договора. При гореспоменатите условия ние също имаме право да се откажем от договора. Освен това ние ще обезщетим купувача за безспорни или законно установени претенции на носителите на съответните права на собственост.
 2. Гореспоменатите задължения (§ 9, раздел Б, № 1), при спазване на § 10, № 2 и 3, са окончателни в случай на нарушаване на права върху индустриална собственост или авторски права. Те съществуват само ако:
  • клиентът ни информира незабавно за всякакви предполагаеми нарушения на права на индустриална собственост или авторски права,
  • клиентът ни подкрепя в разумна степен в защитата на предявените искове или ни дава възможност да изпълним § 9, раздел Б, точка 1,
  • ние си запазваме правото на всички защитни мерки, включително извънсъдебни споразумения,
  • нарушението на правото на собственост не се основава на указание на купувача, нарушението не е причинено от купувача, който е променил предмета на доставката без разрешение или го е използвал по начин, противоречащ на договора.
   

§ 10: Отговорност; изключване на отговорността

 1. Ако артикулът на доставката не може да бъде използван от купувача в съответствие с договора по наша вина в резултат на пропуснато или неправилно изпълнение, препоръки, направени преди или след сключването на договора, или поради нарушаване на други допълнителни задължения по договора по-специално инструкции за експлоатация и поддръжка на артикула на доставката - в допълнение към § 9, раздел А се прилагат следните разпоредби за изключване на по-нататъшни претенции на купувача.
 2. Ние носим отговорност за щети, които не са възникнали върху самия предмет на доставка независимо от правното основание в съответствие със следното:
  a. С Умисъл
  b. вслучай на груба небрежност от страна на собственика на дружеството/изпълнителните органи или висшите служители,
  c. в случай на виновно увреждане на живота, тялото или здравето
  d. в случай на дефекти, които сме скрили с измама.
  e. в рамките на гаранционно задължение (по-специално в рамките на § 8, т. 3)
  f. доколкото съгласно българското законодателство, съществува отговорност.
 3. В случай на виновно неизпълнение на съществени договорни задължения (=задължения, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и на чието спазване партньорът по договора редовно разчита и може да разчита), ние носим отговорност и в случай на груба небрежност от страна на служители без изпълнителни функции и в случай на лека небрежност, като в последния случай тя е ограничена до разумно предвидимите вреди, характерни за договора. Допълнителни искове са изключени. Изключването на отговорността се прилага и по отношение на личната отговорност за вреди от страна на нашите служители.
  ​​​​​​​

§ 11: Ограничение

 1. Всички претенции на Купувача, независимо от правното основание, се погасяват по давност след дванадесет месеца в рамките на използването на предмета на доставката в едносменен режим на работа. В контекста на използването на предмета на доставката в многосменен режим на работа давностният срок, независимо от правното основание, се намалява на шест месеца.
 2. Давностните срокове, посочени в т.1, започват да текат от деня след приемането или пускането в експлоатация, но не по-късно от един месец след доставката. Това се отнася и за давностния срок за искове по право на регресен иск във веригата на доставки
 3. За разлика от това, законовите давностни срокове се прилагат за исковете за обезщетение съгласно § 10 т. 2 а) до г) и е), както и за дефекти на сградата и дефекти на предметите на доставката, които са били използвани за сградата в съответствие с обичайния им начин на експлоатация и са причинили нейните дефекти.
  ​​​​​​​​​​​​​​

§ 12: Запазване на правото на собственост

 1. Запазваме правото си на собственост върху предмета на доставката до получаване на всички плащания по договора за доставка. Ако трябва да се предоставят услуги по монтаж или други допълнителни услуги, собствеността върху предмета на доставката преминава върху клиента едва след получаване на таксата за монтаж или частта от плащането, съответстваща на извършената услуга.
 2. Имаме право да застраховаме предмета на доставка срещу кражба, счупване, пожар, вода и други щети за сметка на купувача, освен ако купувачът не докаже, че сам е сключил застраховката.
 3. Клиентът може да продаде, заложи или прехвърли предмета на доставката като обезпечение само с предварителното писмено съгласие на доставчика. В случай на изземване или конфискация или други разпоредителни действия от страна на трети лица, той трябва да ни информира незабавно.
 4. В случай на поведение в нарушение на договора от страна на клиента, по-специално в случай на забава на плащането, ние имаме право в съответствие със законовите разпоредби да се откажем от договора и да вземем обратно предмета на доставка след изпращане на напомняне, а клиентът е длъжен да предаде предмета на доставка. Предявяването на резерва за собственост, както и изземването на предмета на доставката от наша страна, не се счита за отказ от договора. По време на действието на запазването на правото на собственост клиентът е длъжен незабавно да ни информира писмено, ако трета страна предяви претенции или права върху предмета, предмет на запазването на правото на собственост. Клиентът се задължава да ни оказва безплатна подкрепа при преследването на нашите интереси.
  ​​​​​​​​​​​​​​

§ 13: Използване на софтуер; използване на предоставените документи, права на трети лица

 1. Доколкото софтуерът е включен в обхвата на доставката, на купувача се предоставя неизключително право да използва доставения софтуер, включително неговата документация. Той се предоставя за използване на предназначения за тази цел артикул на доставката. Използването на софтуера на повече от една система е забранено.
  Купувачът може да възпроизвежда, преработва, превежда или преобразува софтуера от обектния код в изходния код само до степента, разрешена от Закона за авторското право и сродните му права и останалото приложимо законодателство във връзка с интелектуална собственост. Купувачът се задължава да не премахва данните на производителя - по-специално бележките за авторски права (авторско право или регистрационни характеристики) или да ги променя без предварителното изрично съгласие на Доставчика.
  Всички останали права върху софтуера и документацията, включително копия, остават за нас или за доставчика на софтуера. Предоставянето на сублицензи не е разрешено.
 2. Независимо от конкретното съдържание на поръчката (проектиране, инженерни услуги и др.), ние си запазваме всички права на собственост и авторски права върху всички документи и носители на данни, илюстрации, чертежи, образци, изчисления, оценки, документация и други документи, изготвени от нас, както и върху подобна информация от физическо и нефизическо естество, включително в електронна форма предоставена на клиента. Те не могат да бъдат използвани за цели, различни от предвидените в договора, и не могат да бъдат предоставяни на трети лица без нашето предварително писмено съгласие. Това се отнася по-специално за такива документи, които са обозначени от нас като "поверителни".
 3. Техническата документация, предадена ни от клиента, която ни е необходима, например за изпълнението на договорените услуги, не може да се използва за цели, различни от изпълнението на договора.
 4. Отговорността за верността на документите, предоставени ни от клиента, се носи изключително от клиента.
 5. Клиентът носи изключителната отговорност да провери дали документите (напр. данни, илюстрации, чертежи, образци, документация, планове и т.н.) и друга информация, предоставени ни от клиента, не нарушават правата на трети страни, а именно права върху индустриална собственост и авторски права. Ако срещу нас бъдат предявени претенции от трети страни поради използването, употребата или възпроизвеждането на документите, предоставени ни от клиента, поради нарушаване на авторски права или права на индустриална собственост или поради нарушаване на закона срещу нелоялната конкуренция, клиентът е длъжен да ни подкрепи в защитата срещу такава претенция. Освен това той е длъжен да ни обезщети за всички вреди, които са възникнали в резултат на това, включително адвокатски хонорари и съдебни разноски.
  ​​​​​​​​​​​​​​

§ 14: Защита на данните; декларация за съгласие на възложителя

 1. Данните, необходими за обработката на поръчката, по-специално името и адресът на клиента, се съхраняват в електронен вид от нас и се използват и обработват за обработката на поръчките, по-специално за комуникацията с клиента или за обработката на съответните запитвания на клиента. Данните за договора се използват и за организиране на кредитна проверка от агенция за кредитна информация, ако е необходимо. Съхраняването и обработката на данните на поръчващия от наша страна се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на закона за защита на данните.
 2. С изпращането на запитване до нас, най-късно при сключването на договор, клиентът се съгласява със съхраняването на неговите данни, както е описано в раздел 1. Клиентът се съгласява също така, че в случай на нарушение на договора от страна на клиента, ние можем да предадем тези данни на лица, на които сме възложили да упражнят нашите собствени претенции и права. Клиентът се съгласява също така, че възложената от нас компания за пощенски услуги може да ни информира за правилния адрес на клиента, ако пощенска пратка не може да бъде доставена на предварително известния адрес.
  Клиентът има възможност по всяко време да оттегли съгласието си за гореспоменатото съхранение, използване и обработка на неговите данни. Той може да поиска изтриване на данните си в писмена форма по всяко време. Клиентът има право по всяко време да поиска информация за съхраняваните данни, отнасящи се до неговата личност, техния произход и получатели, използването на данните и съответната цел.
   

§ 15: Приложимо право; Място на компетентност; Разни

 1. Всички правни отношения между нас и Купувача се уреждат изключително от законодателството на Република България, приложимо към правните отношения между местни страни.
 2. Всички спорове, произтичащи от настоящия договор, се решават от съда по седалището на Цимер Груп България ЕООД. Въпреки това, ние имаме право да заведем дело и по основното място на стопанска дейност на клиента. Тази разпоредба не засяга задължителните законови разпоредби относно изключителните места на компетентност.
 3. Ако някоя разпоредба в настоящите Общи условия за доставка или разпоредба в обхвата на други споразумения между нас и Купувача е или стане невалидна или неприложима изцяло или частично, или ако има празнота в настоящите Общи условия за доставка, това няма да засегне валидността на всички други разпоредби или споразумения. Вместо невалидната или неизпълнимата разпоредба се счита за договорена валидната или изпълнимата разпоредба, която е най-близка до целта на невалидната или неизпълнимата разпоредба. В случай на празнота се счита за договорена тази разпоредба, която съответства на това, което би било договорено в съответствие с целта на настоящите Общи условия за доставка, ако договарящите страни бяха разгледали конкретния въпрос от самото начало.
 4. Доколкото в настоящите Общи условия за доставка се изисква писмена форма, предаването, например по факс или електронна поща, е достатъчно, за да се спази писмената форма.