Общи условия за инсталиране, пускане в експлоатация, ремонт, поддръжка и други услуги

PDF DOWNLOAD

Цимер Груп България ЕООД
Седалище: 2400 Радомир, ул. ‚Добруджа“ 2
Управител: Николай Николов
Статус: май 2023 г.
 

§ 1: Обхват на приложение, валидност на тези условия

 1. Настоящите Общи условия за инсталиране, пускане в експлоатация/мониторинг, ремонт, поддръжка и други услуги (накратко: "Общи условия за инсталиране") на Цимер Груп България ЕООД (наричана по-долу "ние" или "нас") се прилагат само за физически,юридически лица или персонални търговски дружества които при сключването на договора с нас действат в рамките на своята търговска или независима професионална дейност (предприемачи), както и за юридически лица по публичното право и специални публични фондове Всички услуги за клиенти, предоставяни от Цимер Груп България ЕООД в областта на монтажа, пускането в експлоатация, наблюдението, ремонта, поддръжката и други услуги (наричани по-долу "работа" или "работни услуги"), се извършват изключително въз основа на настоящите Общи условия за монтаж. С настоящото изрично се отхвърлят референции или позовавания на клиента на неговите Общи условия в областта на монтажа/ремонта/услугите. Търговски условия, отклоняващи се от нашите Общи условия за инсталиране няма да бъдат признати от нас, освен ако не сме се съгласили изрично с тяхната валидност в писмена форма. Нашите Общи условия за монтаж се прилагат безусловно дори и ако извършваме работата знаейки, че условията на клиента противоречат на нашите Общи условия за монтаж или се отклонявaт от тях.
 2. Ако работата, която трябва да бъде извършена, е част от договор за доставка, нашите Общи условия също се прилагат изцяло. В случай на противоречащи си разпоредби с предимство се ползват разпоредбите на настоящите Общи условия за инсталиране.
   

§ 2: Определения; обхват на работата

 1. 1. Поддръжка: Освен ако не е договорено друго в писмена форма или не е посочено друго в техническите правила на производителя, работата по поддръжката трябва да включва:
  a) Проверка на състоянието на устройството
  b) Проверка на функциите и настройките
  c) Почистване, доколкото е възможно и необходимо за функцията
  d) Смазване
  e) Зареждане, допълване или замяна на работни материали или консумативи
  f) Планова подмяна на износващите се части
 2. 2. Ремонт: Освен ако не е договорено друго в писмен вид, ремонтните дейности включват:
  a) Отстраняване на неизправности
  b) Подмяна на износени или дефектни компоненти и доставка на нови части (оригинална марка или части със същото качество)
  c) Ремонт на дефектни части или компоненти и последваща повторна употреба
  d) Функционален тест
  e) Мерки за отстраняване на повреди по машините и оборудването, които (могат да) възпрепятстват използването им.
  Ремонтните дейности могат да се извършват както на мястото на употреба, така и в нашата фабрика. В случай на ремонт в завода се прави изрично позоваване на § 8.
 3. 3. Сглобяване: Ако не е договорено друго в писмена форма или не е посочено друго в инструкциите за сглобяване на производителя, сглобяването включва:
  a) Сглобяване на отделните компоненти в едно цяло
  b) Подравняване и фиксиране
  c) Регулиране и проверка
  d) Спомагателни мерки, например почистване, уплътняване, смазване и др.
 4. 4. Въвеждане в експлоатация: Освен ако не е договорено друго в писмена форма, въвеждането в експлоатация включва:
  a) Необходими проверки
  b) Настройки и пробни пускания
  c) Изпитвания на компоненти и системи на централата, които се изискват след завършване на монтажа за постигане на функционална годност като предпоставка за започване на пробна експлоатация.
  d) Мониторинг на тестови изпълнения
  e) Идентифициране и отстраняване на грешки, за които сме отговорни.
 5. 5. Други услуги: Освен ако не е уговорено друго в писмена форма, под други услуги се разбират отделно договорени услуги, с които клиентът се подпомага и обслужва индивидуално.
   

§ 3: Безопасност на труда; задължения за сътрудничество и техническа помощ на възложителя

 1. Клиентът трябва да окаже подкрепа на нашия персонал при изпълнението на работата за своя сметка, по-специално за да гарантира, че нашият персонал може да започне работата незабавно в съответствие с договорения график и да я извърши без забавяне до приемането. За тази цел се назначава ръководител на монтажа, чрез когото се осъществява комуникацията с клиента. Доколкото работата трябва да се извърши извън нормалното работно време, клиентът трябва да бъде информиран писмено в разумен срок.
 2. Клиентът трябва да предприеме необходимите специални мерки за защита на лицата и имуществото на мястото на изпълнение. Той също така трябва да информира ръководителя на инсталацията за съществуващите специални разпоредби за безопасност, доколкото те са от значение за обслужващия персонал. Той също така трябва да информира ръководителя на инсталацията за всякакви нарушения на тези правила за безопасност от страна на персонала.
 3. При поискване Купувачът ще ни предостави безплатно цялостно съдействие за вноса и реекспорта на нашите артикули и инструменти, както и за снабдяването с разрешителни за влизане, излизане или работа; това се отнася и за всички митнически формалности и данъчни сертификати.
 4. При поискване клиентът е длъжен да ни предостави своевременно актуалната техническа документация, с която разполага (напр. чертежи, описания, таблици, инструкции и др.), която е полезна за изпълнението на договорената работа, ако тя не е изготвена от нас.
 5. Ако работата се извършва в помещенията на клиента, клиентът е длъжен да осигури техническа помощ за своя сметка и безопасни и здравословни условия на труд по смисъла на българското законодателство, по-специално за да гарантира, че са изпълнени следните условия:
  a) Електрически, мрежови и въздушни връзки в съответствие със спецификациите, посочени в договора за доставка
  b) Осигуряване и свободен достъп до подходяща зона за монтаж
  c) Състояние на Почвата в съответствие със спецификацията, посочена в договора за доставка
  d) Осигуряване на работно помещение/зона и стая за отдих за нашите служители и подизпълнители с умивални, санитарни помещения и място за оказване на първа помощ, с телефонна и интернет връзка при необходимост.
  e) Подходящо подемно оборудване, като кран и мотокар за товарене и разтоварване, за сглобяване и за транспортиране на обекта. Височината на повдигане и товароносимостта трябва да са достатъчни за сглобяването на компонентите.
  f) Извършване на вътрешен транспорт от мястото на разтоварване до мястото на използване
  g) Защитено от атмосферни влияния и кражби място за съхранение на доставените части в близост до мястото на сглобяване и заключващо се помещение за съхранение на нашите инструменти
  h) Достатъчно части/материали за проби и персонал за работа в завода
  i) Осигуряване на необходимите уреди и тежки инструменти (напр. подемни съоръжения, заваръчно и пробивно оборудване и др.), както и на необходимите стоки и материали (напр. подложки, горива, масла, греси, газ, вода, електричество, пара, сгъстен въздух, отопление, осветление и др.). Специалните инструменти, които са необходими специално за инсталациите, ще бъдат осигурени от нас.
  j) Осигуряване на необходимото количество за нужното време и подходяща квалификация помощен персонал, необходим за предвидената работа. По-специално, нашият персонал не е длъжен да извършва зидарски работи, оперативни електротехнически работи или неквалифициран труд. Използваният помощен персонал трябва да следва инструкциите на нашия ръководител на монтажа. Ние не поемаме никаква отговорност за помощния персонал. Ако дефект или повреда са причинени от помощните работници следвали инструкциите на ръководителя на монтажа, се прилагат разпоредбите на § 10.
  k) Подходящи безопасни условия на труд, обезопасяване на работната среда с оглед защита живота и здравето на лицата на обекта.
 6. Ако клиентът не изпълни задълженията си, ние имаме право, след като определим краен срок, да извършим действията, които клиентът е длъжен да извърши, вместо него и за негова сметка. Законовите разпоредби остават незасегнати.

§ 4: Възнаграждение; условия на плащане

 1. Работата се фактурира съгласно "Тарифите за таксуване на услуги", валидни към момента на сключване на договора, на базата на изчисляване на времето, освен ако не е изрично договорена фиксирана, еднократна или пакетна цена в писмена форма. Пътните и транспортните разходи, използваните (резервни) части, материалите, специалните услуги и времето за изчакване, причинени от клиента, извънредният труд и други разходи се посочват отделно във фактурата.
  Времето за изчакване, извънредният труд, специалните услуги и други разходи, които могат да се припишат на клиента (допълнителна работа, допълнително посещение и т.н.), се начисляват допълнително, дори ако е договорена фиксирана, еднократна или пакетна цена.
 2. Цените съгласно нашите "Тарифи за таксуване на услуги" не включват данък добавена стойност. Данъкът върху добавената стойност трябва да ни бъде заплатен допълнително в законоустановения размер във всеки отделен случай.
 3. След приключването на работното задание, но не по – късно от края на всяка работна седмица, клиентът издава на нашия персонал разписка за отработените часове, която трябва да бъде представена от него.
 4. Имаме право да изискваме разумни авансови плащания. Сумите по фактурата трябва да бъдат платени в срок от четиринадесет дни без никакви удръжки, освен ако не е договорено друго в писмена форма. Решаваща е датата на получаване на плащането от нас. Ако клиентът е в забава по отношение на задълженията си за плащане, той трябва да плати лихва за забава в размер на 9% над съответния основен лихвен процент, считано от неизплатената за плащане сума по фактурата. Ние изрично си запазваме правото да претендираме за по-високи обезщетения за неизпълнение на задълженията.
  Купувачът има право да задържи плащанията или да ги прихване срещу насрещни вземания само доколкото насрещните му вземания са неоспорими или са установени от съда.
   

§ 5: Ремонтни услуги, които не могат да бъдат извършени

 1. Нашата диагностика на неизправностите, извършена с цел подаване на оферта, както и допълнителните разходи, които са направени и трябва да бъдат доказани, също се фактурират на клиента, ако ремонтните дейности не могат да бъдат извършени по причини, за които не носим отговорност, по-специално защото
  • отчетената грешка не е възникнала по време на текущата проверка,
  • клиентът виновно е пропуснал уговорената дата за обслужване,
  • поръчката за ремонт е отменена от клиента по време на изпълнението,
  • необходимите резервни части не могат да бъдат закупени в разумен срок.
 2. Съоръжението/машината, което се нуждае от ремонт, трябва да бъде възстановено в първоначалното му състояние само по изрично искане на Купувача срещу възстановяване на разходите, освен ако извършената работа не е била необходима.
 3. В случай на ремонтни услуги, които не могат да бъдат извършени, ние не носим отговорност за щети на обекта, подлежащ на ремонт, за неизпълнение на допълнителни договорни задължения и за щети, които не са възникнали върху самия обект, подлежащ на ремонт. Това важи независимо от правното основание, на което се позовава клиентът. Цимер Груп България ЕООД , от друга страна, носи отговорност в случай на умисъл, груба небрежност от страна на собственика/органите или изпълнителните служители, както и в случай на виновно неизпълнение на съществени договорни задължения (=задължения, чието изпълнение прави възможно на първо място надлежното изпълнение на договора и на чието спазване договорният партньор редовно разчита и може да разчита). В случай на виновно неизпълнение на съществени договорни задължения Цимер Груп България ЕООД носи отговорност, освен в случаите на умисъл и груба небрежност от страна на собственика/изпълнителните органи или висшите служители, само за разумно предвидими вреди предвидени в договора.
 4. § 5 се прилага и за други услуги в това отношение.
  ​​​​​​​​​​​​​​

§ 6: Време за изпълнение и забавяне на изпълнението

 1. Нашата информация за очакваното време за изпълнение се основава на приблизителни оценки и следователно не е обвързваща, освен ако не е изрично договорен фиксиран срок
 2. Купувачът може да поиска съгласие за обвързващ срок за изпълнение само когато обхватът на работата е точно определен, всички търговски и технически въпроси са изяснени, частите (за подмяна), които вероятно ще бъдат необходими, са налични, постигнато е съгласие относно обхвата на сътрудничеството на купувача и са получени всички официални сертификати и одобрения от страна на купувача.
 3. Ако не започнем или не завършим работата си в уговореното време, клиентът трябва да ни определи окончателен разумен срок от поне една седмица в писмена форма за започване или завършване на работата. Ако не започнем или не завършим работата, която трябва да бъде извършена, в рамките на определения срок, клиентът има право да извърши необходимата работа сам или да я възложи на трета страна. Клиентът има право да поиска от нас разумна компенсация за допълнителните разходите свързани с извършената работа
 4. Прекъсванията на работата, закъсненията и удължаването на сроковете за изпълнение след изрично договореният краен срок, дължащи се на обстоятелства, за които не носим отговорност, се поемат от клиента и са за негова сметка.
 5. Ако завършването на договорената работата, се забави поради форсмажорни обстоятелства или събития, които не могат да бъдат предвидени към момента на изпълнение (напр. природни бедствия, епидемии, въоръжени конфликти, революция, тероризъм, саботаж, ядрени/реакторни аварии, стачки, законни локаути, недостиг на работна ръка, енергия или суровини, трудности при получаването на необходимите официални разрешения, предупреждения за пътуване, липса на доставка или неправилна или закъсняла доставка от страна на доставчиците), ние се освобождаваме от задълженията си за изпълнение за времето на събитието и срокът за завършване на работата, която трябва да извършим, се удължава съответно плюс разумен период за започване на работа. Това важи и ако тези обстоятелства настъпят след като сме изпълнили задълженията си .
 6. Ако клиентът претърпи вреди в резултат на забавяне, за което сме отговорни, той има право да поиска еднократно обезщетение за забавянето. То е в размер на 0,5 % за всяка пълна седмица на закъснението, но общо не повече от 3 % от възнаграждението за тази част от работата, която трябва да бъде извършена от нас и която не може да бъде използвана навреме поради закъснението.
 7. ​​​​Ако клиентът ни определи разумен срок за изпълнение след датата на падежа - като се вземат предвид законовите изключения - и ако този срок не бъде спазен, клиентът има право да се откаже от договора в рамките на законовите разпоредби. Клиентът се задължава да заяви в разумен срок дали ще упражни правото си на отказ, ако са налице основания за отказ. Допълнителни претенции, дължащи се на забавяне, се определят изключително в съответствие с § 10, номер 3 от настоящите общи условия.

​​​​

§ 7: Приемане; прехвърляне на ползи и рискове

 1. Купувачът е длъжен да приеме работата веднага след като бъде уведомен за нейното завършване и след като бъдат извършени всички договорени проверки на извършената работа. Възложителят няма право да откаже приемането в случай на несъществен дефект. Ако клиентът не успее да извърши приемането веднага след уведомяването за готовността за приемане, нашето изпълнение на работата все пак се счита за прието, ако:
  -от уведомлението за готовност за приемане са изминали дванадесет работни дни или купувачът е започнал да използва системата/машината/устройството (напр. пускане в експлоатация, започване на производство)
  -или купувачът не е извършил приемане по причина, различна от дефект, за който ни е уведомил.
 2. Разходите за приемния тест (включително разходите за материали за проби и работни материали) се поемат от клиента. От друга страна, разходите за нашия персонал се поемат от нас.
 3. Ако се окаже, че изпълнението на работата ни не е в съответствие с договора, ние сме длъжни да отстраним дефекта. Това не важи, ако дефектът е незначителен за интересите на клиента или се дължи на обстоятелство, за което клиентът носи отговорност.
 4. При приемане на поръчката отговорността ни за разпознаваеми дефекти се прекратява, освен ако клиентът не си е запазил правото да претендира за конкретен дефект.
 5. При уведомяване за завършване на работата или след пробна експлоатация (ако е договорено) ползата и рискът от работата преминават върху купувача.
  ​​​​​​​

§ 8: Прехвърляне на обекта на ремонт в нашите предприятия

 1. Ако в определени случаи поръчките за ремонт изискват обектът, който трябва да бъде ремонтиран, да бъде транспортиран до нашия завод, транспортът до и от обекта, който трябва да бъде ремонтиран, е за сметка на клиента.
 2. Клиентът поема транспортния риск. По изрично искане на клиента транспортът в посока и обратно се застрахова срещу застраховаеми транспортни рискове (напр. счупване, пожар, кражба и др.) за сметка на клиента.
 3. Няма застрахователно покритие по време на ремонт в нашата фабрика. Клиентът трябва да гарантира, че съществуващото застрахователно покритие за ремонтирания артикул се поддържа (напр. по отношение на защита срещу пожар, наводнение буря и защита от счупване на машината и т.н.). Ние ще предоставим застрахователно покритие за тези рискове само ако е изрично поискано и за сметка на клиента.
  ​​​​​​​

§ 9: Гаранция; дефекти на материала

 1. След приемането на изпълнението на работата ние носим отговорност за дефекти, като изключваме всички други претенции на клиента, независимо от § 9, номер 5 и § 10 Отговорност, по такъв начин, че трябва да отстраним дефектите. Клиентът е длъжен да ни уведоми писмено за всеки открит дефект незабавно, но не по-късно от 5 работни дни от откриването му.
 2. Ние не носим отговорност, ако дефектът е незначителен за интересите на клиента или се дължи на обстоятелство, за което клиентът носи отговорност.
 3. Ако клиентът или упълномощено от него трето лице предприеме неправилни промени или ремонтни дейности без нашето предварително одобрение, нашата отговорност за произтичащите от това последици се отменя. Само в неотложни случаи на опасност за експлоатационната безопасност и за предотвратяване на несъразмерно големи щети, в които случаи трябва да ни уведомите незабавно, или ако сме оставили да изтече разумният срок, определен за отстраняване на дефекта, клиентът има право сам да отстрани дефекта от трета страна и да поиска от нас възстановяване на необходимите разходи.
 4. От преките разходи, произтичащи от отстраняването на дефекти, и при условие, че жалбата се окаже основателна, ние поемамеразходите за замяна/заместваща част, включително за изпращане. Поемаме също така разходите за демонтаж и монтаж, както и разходите за осигуряване на необходимите монтьори и помощници, включително пътните разходи, доколкото това не представлява непропорционална тежест за нас.
 5. Ако/като се вземат предвид законовите изключения, допуснем безрезултатно изтичане на разумния срок, определен за отстраняване на дефекта, клиентът има право да намали покупната цена в рамките на законовите разпоредби. Правото на намаляване на покупната цена се прилага и в други случаи на неотстраняване на дефекта. В случай че въпреки намалението извършената работа очевидно не представлява интерес за клиента, той може да се откаже от договора.
 6. Ако клиентът е предявил претенция към нас поради предполагаеми права на дефект и се окаже, че или няма дефект, или претендираният дефект се основава на обстоятелство, което не ни задължава да предоставим гаранция, клиентът трябва да ни възстанови всички разходи, направени във връзка с разглеждането на уведомлението за дефект или последващото изпълнение, освен ако клиентът не носи отговорност за неоснователната ни претенция.
 7. Ние не носим отговорност
  a. за повреди и дефекти, причинени от неправилна или неподходяща употреба на машината/системата, по-специално поради претоварване, неправилно или небрежно боравене, неправилна поддръжка или неправилен монтаж от страна на клиента, използване на неподходящи работни материали или консумативи, освен ако ние не носим отговорност за обстоятелства от горепосочения тип;
  b. ако издадените от нас законови разпоредби или инструкции за действие, монтаж, експлоатация, поддръжка и почистване не са спазени от Купувача или трети лица, освен ако въпросният дефект във всеки случай не се дължи на такова неспазване;
  c. за последиците, причинени от неправилно отстраняване на дефекта от страна на клиента или трети лица, упълномощени от клиента, или ако клиентът или трети лица, упълномощени от клиента, направят промени в машината/системата или заменят части без наше съгласие, освен ако въпросният дефект не се дължи на това;
  d. за естественото износване на машината/системата или отделни части.
 8. Гаранционният срок за новите части е 12 месеца. Гаранционният срок за употребявани сглобяеми / резервни / заместващи части е 6 месеца, освен ако не е договорено друго. Запазваме си правото да направим различна уговорка за монтажа на определени части, която в такъв случай трябва да бъде включена в потвърждението на поръчката. Това са монтирани части, които съответстват на регулиране на работния час в смисъл на натоварване на частта и по този начин евентуално водят до по-кратки гаранционни срокове. В гореспоменатите случаи сроковете започват да текат от приемането или пускането в експлоатация, но не по-късно от 1 месец след доставката на частите.
  ​​​​​​​

§ 10: Отговорност; изключване на отговорността

 1. Ако доставената сглобка/замяна/замяна на част е повредена по наша вина (поради умисъл или груба небрежност) по време на работа, ние я ремонтираме или доставяме нова по наша преценка и за наша сметка. Във всички останали отношения се прилага § 10, точка 3.
 2. Ако доставките и извършените от нас дейности не могат да бъдат използвани от клиента в съответствие с договора по наша вина в резултат на пропуснато или неправилно изпълнение, препоръки, направени преди или след сключването на договора, или поради нарушаване на други вторични задължения по договора и по-специално инструкции за експлоатация на машината/системата или доставени от нас резервни/заместващи части, се прилагат следните разпоредби, като се изключват по-нататъшните претенции на клиента.
 3. Ние носим отговорност, независимо от правното основание, за вреди, които не са настъпили в самия обект на нашата работа, в съответствие със следното:
  a. С умисъл
  b. в случай на груба небрежност от страна на собственика на дружеството, изпълнителните органи или висшите служители
  c. в случай на виновно увреждане на живота, тялото или здравето
  d. в случай на дефекти, които сме скрили с измама
  e. в рамките на гаранционно задължение
 4. В случай на виновно неизпълнение на съществени договорни задължения (=задължения, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и на чието спазване партньорът по договора редовно разчита и може да разчита), ние носим отговорност и в случай на груба небрежност от страна на служители без изпълнителни функции и в случай на лека небрежност, като в последния случай тя е ограничена до разумно предвидимите вреди, характерни за договора. Допълнителни искове са изключени. Изключването на отговорността се прилага и по отношение на личната отговорност за вреди от страна на нашите служители.
  ​​​​​​​​​​​​​​

§ 11: Ограничение

 1. При спазване на § 9 № 8 давностният срок за претенции на купувача се прилага действащото българско законодателство. Срокът започва да тече от момента на приемане или въвеждане в експлоатация, но не по-късно от 1 месец след доставката.
 2. За разлика от това, законовите давностни срокове се прилагат за исковете за обезщетение съгласно § 10, номер 3, букви а-г и е и за дефекти на сградата, както и за дефекти на предметите на доставката, които са били използвани за сградата в съответствие с обичайната им употреба и са причинили нейните дефекти.

​​​​​​​​​​​​​​

§ 12: Запазване на правото на собственост

 1. Доставените/монтираните/използваните от нас аксесоари/заместващи/обменни части остават наша собственост до пълното изплащане на вземането ни по съответния договор. Могат да бъдат сключени допълнителни споразумения за обезпечение.
 2. В случай на неизпълнение на договора от страна на купувача, по-специално в случай на забава в плащането, ние имаме право след изпращане на напомняне, да вземем обратно доставения аксесоар/заместваща/заменяема част. Купувачът е длъжен да предаде стоките. Утвърждаването от наша страна на запазване на собствеността, както и изземването на аксесоара/заместващата/заменяемата част, не се счита за отказ от договора.
 3. Правото на задържане (гаранция) може да бъде упражнено и по отношение на вземания от извършени преди това работи и доставки на резервни части, доколкото те са свързани с изделието за монтаж/ремонт. Правото на задържане се прилага само за други вземания, произтичащи от търговските взаимоотношения, доколкото те са безспорни или са влезли в сила.
 4. По време на действието на запазването на правото на собственост клиентът е длъжен незабавно да ни информира писмено, ако трета страна предяви претенции или права върху обекта, предмет на запазването на правото на собственост. Клиентът се задължава да ни оказва безплатна подкрепа при преследването на нашите интереси.

​​​​​​​​​​​​​​

§ 13: Връщане на неизползвани резервни части от възложителя

 1. Ако клиентът е поръчал различни резервни части от нас с цел да намали времето за ремонт/сервизно обслужване, тъй като в момента на поръчката не е било ясно коя резервна част ще бъде необходима в крайна сметка, тогава клиентът трябва да ни върне резервните части, които не са необходими, в рамките на 2 седмици след приключване на ремонта за своя сметка и риск (платен застрахован превоз до мястото на съхранение). Клиентът трябва да ни компенсира за всяко намаляване на стойността на върнатата резервна част (напр. следи от употреба в резултат на монтаж и/или демонтаж).
 2. ​​​​Запазваме си правото да таксуваме купувача за всички направени разходи за входящи стоки, проверка и възстановяване на наличностите.

​​​​​​​​​​​​​​

§ 14: Защита на данните; декларация за съгласие на възложителя

 1. Данните, необходими за обработката на поръчката, по-специално името и адресът / седалището на клиента, се съхраняват в електронен вид от нас и се използват и обработват за обработката на поръчките, по-специално за комуникация с клиента или обработка на съответните запитвания на клиента, както и за по-нататъшни рекламни цели на нашата компания (разпращане по пощата и др.). Данните за договора ще бъдат използвани и за извършване на кредитна проверка от агенция за кредитна информация, ако е необходимо. Съхраняването и обработката на данните на възложителя от наша страна се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на закона за защита на личните данни.
 2. С изпращането на запитване до нас, най-късно при сключването на договор, клиентът се съгласява със съхраняването на неговите данни, както е описано в раздел 1. Клиентът се съгласява също така, че в случай на нарушение на договора от страна на клиента, ние можем да предадем тези данни на лица, на които сме възложили да упражнят нашите собствени претенции и права. Клиентът се съгласява също така, че възложената от нас компания за пощенски услуги може да ни информира за правилния адрес на клиента, ако дадена пощенска пратка не може да бъде доставена на предварително известния адрес. Клиентът има възможност по всяко време да оттегли съгласието си за гореспоменатото съхранение, използване и обработка на неговите данни. Той може по всяко време да поиска писмено данните му да бъдат изтрити. Клиентът има право по всяко време да поиска информация за съхраняваните данни, отнасящи се до неговата личност, техния произход и получател, използването на данните, както и съответната цел.
  ​​​​​​​

§ 15: Приложимо право; Място на юрисдикция; Разни

 1. Всички правни отношения между нас и Купувача се уреждат изключително от законодателството на Република България, приложимо към правните отношения между местни страни.
 2. Всички спорове, произтичащи от настоящия договор, се решават от съда по седалището на Цимер Груп България ЕООД. Въпреки това, ние имаме право да заведем дело и по основното място на стопанска дейност на клиента. Тази разпоредба не засяга задължителните законови разпоредби относно изключителните места на компетентност.
 3. Ако някоя разпоредба в настоящите Общи условия за монтаж или разпоредба в обхвата на други споразумения между нас и купувача е или стане невалидна или неприложима изцяло или частично, или ако има празнота в настоящите Общи условия за монтаж, това не засяга валидността на всички други разпоредби или споразумения. Вместо невалидната или неприложима разпоредба се счита, че е договорена валидната или приложима разпоредба, която е най-близка до целта на невалидната или неприложима разпоредба. В случай на празнота се счита за договорена тази разпоредба, която съответства на това, което би било договорено в съответствие с целта на настоящите Общи условия за монтаж, ако договарящите страни бяха разгледали въпросната тема от самото начало.
 4. Доколкото в настоящите Общи условия за инсталиране се изисква писмена форма, предаването, например по факс или електронна поща, е достатъчно, за да се спази писмената форма.
 5. Предадената ни от купувача техническа документация, която ни е необходима например в рамките на § 3 № 4 за изпълнение на договорената работа, не може да се използва за цели, различни от изпълнението на договора.